Om netLIN

I hele elforsyningens eksistens har luftnett vært dominerende som infrastruktur for fremføring av elektrisk energi. For å prosjektere en luftlinjeseksjon trengs det betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk samtidig som det er en rekke forskrifter og regelverk å forholde seg til. Disse kunnskapene er implementert i produktet netLIN, det mest komplette dataprogrammet for prosjektering av luftlinjeanlegg. netLIN utvikles av HallingKonsult i nært samarbeid med REN.

HallingKonsult har lang tradisjon i utvikling av beregningsprogrammer for luftlinjeanlegg, og netLIN 3 er siste generasjon i denne rekken. netLIN 3 kombinerer den beste tilgjengelige funksjonaliteten fra alle tidligere produkter i et og samme dataprogram, samtidig som mye ny og forbedret funksjonalitet er tilført. netLIN 3 har et visuelt, moderne og intuitivt brukergrensesnitt med innebygd profildesigner som forenkler arbeidsprosessen for brukeren:

 

Brukergrensesnitt

Innmåling
Innmålt terrengprofil overføres fra elektronisk målebok til netLIN via. KOF-filer. netLIN støtter «koding i felt» der temakoder angir terrengbeskaffenhet, masteplasseringer og andre objekter. Under overføringsprosessen forhåndsviser netLIN terrengprofilen både i side- og fugleperspektiv slik at innmålingen kan verifiseres fullt ut. Enkel korrigering og sortering av målepunktene kan foretas før profilen er klar til bruk i luftlinjeanlegget.

Luftlinjeanlegg

Mastene opprettes automatisk på basis av kodingen i innmålt terrengprofil. Mastetypevarianter, fase/stolpeavstander og traverstyper for ende-, bære-, vinkel- og forankringsmaster kan forhåndsvelges slik at de viktigste valgene i masteoppsettet er på plass med det samme.

Bæremastene kan enkelt flyttes interaktivt langsetter profilen for å finne den optimale plasseringen i forhold til linehøyder over terreng og spennlengder. Kjedelinjene beregnes og vises kontinuerlig mens flytting og høyderegulering av mastene pågår.

Liner
Linetyper velges fra forhåndsdefinerte linetypetabeller der alle materialegenskaper er lagt inn. Nytt i netLIN 3 er muligheten for å velge individuelle linetyper for hver linjeseksjon.

Vind- og islast
Forhåndsdefinerte vind- og islaster hentes opp automatisk på basis av anleggets lokalisering (kommune). Disse kan igjen tilpasses anlegget og også for hver linjeseksjon for å fange opp lokale variasjoner.

Beregninger
Grunnlag for beregningene er FEF 2006, NEK 445:2009 som inneholder EN 50423 for luftledninger med spenning opp til og med 45 kV og EN 50341for høyere spenninger, i tillegg til Vindnorm 1991-1-4 som inneholder vindhastigheter for alle kommuner i Norge.

Linene beregnes med bla. skjev islast og masteberegningen er kraftig forbedret i forhold til tidligere beregningingsprogrammer. Ut i fra horisontalavstander, høydeforskjeller og valgt materiell beregnes pilhøyder, linepåkjenninger, stolpedimensjoner og isolator-, bardun- og traversbelastninger. Etter beregningene kan alle relevante beregningsdata eksporteres til en Excel arbeidsbok.

Anleggsdokumentasjon
Det ferdigprosjekterte anlegget dokumenteres i form av utplottbare tegningsrammer som også kan åpnes i AutoCAD og andre CAD-programmer: