Viktige organisasjoner

asdf

DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
www.dsb.no

DSB har blant annet ansvaret for nasjonal, regional og kommunal beredskap, brannvern, opplæring og kompetanse og elsikkerhet.  Utgir blant annet "Elsikkerhet" og gir veiledninger til forskriftene.

SINTEF,
www.sintef.no

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet organisert som en stiftelse.

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat,
www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser.  NVE utgir bl.a. viktige rapporter og legger føringer på mye av nett- og kraftvirksomheten i Norge.

NEK - Norsk Elektroteknisk Komite,
www.standard.no/nek

NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med ansvar for den elektrotekniske standardiseringsvirksomheten i Norge. NEK utgjør, sammen med Standard Norge og Post- og teletilsynet, standardiseringen i Norge. NEK utgir sine standarder som normer, og viktige standarder for nettbransjen er f.eks. NEK 400 og NEK 440.

Energi Norge,
www.energinorge.no

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. De representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. De arrangerer Eliaden og har holder kurs gjennom EnergiAkademiet (Energi Norge AS).

EBR - ElByggnadsRationalisering,
www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/ebr/

EBR kan sies å være en svensk versjon av REN, og organisasjonen er en del av Svensk Energi. EBR driver kursvirksomhet og arrangerer "Metod- och maskindagar" i Sverige. Organisasjonen har et "Teknikutskott" som tilsvarer RENs faglige del.  Gjennom sin "EBR-E"-løsning har de blader og kostnadskatalog tilgjengelig på Internett.

NELFO,
www.nelfo.no

NELFO er en forening for EL- og IT-bedriftene i Norge. Elsikkerhet, energieffektivisering og økt kompetanse i bransjen er deres hovedfokus. De arrangerer kurs gjennom "Nelfoskolen", utgir programvare (bl.a. FEBDOK) og har et eget teknisk fagbok-forlag.

Justisdepartementet
Standard Norge IFE - Institutt For Energiteknikk