IPN - Nett-tilknytning av distribuert produksjon

Dette er et InnovasjonsProsjekt i Næringslivet (IPN) støttet av Forskningsrådet.
 

Innhold:

1.1 Bakgrunn
1.2 Mål
1.3 Ansvarlig
1.4 Prosjektpartnere
2. Beskrivelsene av arbeidspakkene i prosjektet
3. Prosjektresultater og publiseringer
4. Avslutning

 

1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for forskningsprosjektet var behov for å standardisere og redusere kostnader ved tilknytning av høyspenningsproduksjon.
 

1.2 Mål

Overordnet mål for prosjektet var å redusere kostnadene ved nettilknytning av distribuert produksjon gjennom å tilrettelegge for at ny teknologi og nye metoder tas i bruk av nettselskapene.

Mål for FoU-aktivitetene:

 • Nye teknologier og metoder som reduserer kostnaden ved tilknytning og drift av distribuert produksjon, skal demonstreres og dokumenteres i en slik grad at de gjøres tilgjengelige for nettselskap.
   
 • Teste og simulere ulike strategier for spenningsregulering, basert på internasjonal "state-of-the-art", og på det grunnlaget utvikle en veileder/beste praksis for spenningsregulering i nett med distribuert produksjon.
   
 • Gi økt kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tilnærminger til produksjonsbegrensning, blant annet gjennom case-studier.
   
 • Evaluere dagens krav til transient stabilitet i distribuert produksjon og påpeke det relaterte kunnskapsbehovet.
   
 • Resultatene fra prosjektets aktiviteter skal samles i en håndbok for nettselskapene. Håndboken skal være et praktisk hjelpemiddel i planlegging og drift av nett med distribuert produksjon og inkludere veiledere, anbefalinger og eksempler.  

 

1.3 Ansvarlig

REN var prosjekteier med prosjektleder André Indrearne, REN AS. E-post: andre@ren.no
Prosjektleder for Sintef var Magne Kolstad. E-post: magne.kolstad@sintef.no
 

1.4 Prosjektpartnere

Institusjoner/bedrifter som deltok i prosjektet:

 • Agder Energi Nett AS
 • AS Eidefoss
 • BKK Nett AS
 • Eidsiva Nett AS
 • HelgelandsKraft AS
 • Lyse Elnett AS
 • Nordlandsnett AS
 • NTE Nett AS
 • SFE Nett AS
 • Sunnfjord Energi AS
 • Troms Kraft Nett AS
 • Vang Energiverk KF
 • Voss Energi AS

 

2.  Beskrivelse av arbeidspakkene i prosjektet

Prosjektet hadde totalt 6 arbeidspakker:
 

 1. AP1 – Beskrive bakgrunn og beste praksis
  Målet med denne arbeidspakken var å få en felles forståelse av problemstillinger knyttet til nettilknytning av distribuert produksjon, skaffe en oversikt over aktuelle rammebetingelser, og ulike aktører og deres interesser. For å undersøke hvordan nettselskapene jobbet med nettilknytning av distribuert produksjon i dag ble det også utført en besøksrunde hos alle
   
 2. AP2 – Alternativer til nettutbygging – År 2014-2016
  Denne arbeidspakken fokuserte på produkter som kan installeres i nettet for å øke tilknytningskapasiteten. Målet med arbeidspakken var å kartlegge foreslåtte alternativer til nettoppgradering for å øke tilknytningskapasiteten i nettet, samt teste og dokumentere de ulike løsningene i en slik grad at de gjøres tilgjengelige for nettselskap. Helgeland Kraft gikk til anskaffelse av en fordelingstransformator med automatisk trinnkobler som ble delvis finansiert gjennom prosjektet, for å skaffe erfaring med anskaffelse og drift av slike transformatorer.
   
 3. AP3 – Optimal utnyttelse av spenningsregulator i krafttransformator og DG-enheter – År 2014-2017
  Målet med denne arbeidspakken var å kartlegge ulike spenningsreguleringsstrategier benyttet, eller foreslått benyttet, i nett med distribuert produksjon. Basert på dette skulle det utvikles anbefalinger for spenningsregulering i nett med distribuert produksjon. Det ble fokusert på optimal utnyttelse av eksisterende ressurser for spenningsregulering i DG-enheter og trinnkobler i krafttransformator.
   
 4. AP4 – Optimal utnyttelse av fleksibel produksjonsbegrensning  – År 2015-2016
  Målet med denne arbeidspakken var å gi økt kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tilnærminger til produksjonsbegrensning, blant annet gjennom case-studier.
   
 5. AP5 – Test av dynamiske simuleringsmodeller og krav til transient stabilitet – År 2015-2016
  Målet med denne arbeidspakken var å kartlegge konsekvenser innføringen av nye krav til transient stabilitet i forbindelse med implementering av nye nettkoder fra EU får for nettselskapene. Denne arbeidspakken ble redusert som følge av at prosjektet ikke fikk tilstrekkelig finansiering. Hoveddelen av denne arbeidspakken ble startet opp som et eget industrifinansiert prosjekt, DIPTEST, i 2014.
   
 6. AP6 – Håndbok for integrasjon av DG og beregning av tilknytningskapasitet – År 2016-2017
  Målet med denne arbeidspakken var å samle viktige resultater fra prosjektet i en håndbok om planlegging og drift av nett med distribuert produksjon. Det ble i prosjektet bestemt at dette skulle gjøres ved å lage nye RENblad og oppdatere eksisterende RENblad i 3000-serien. Mot slutten av prosjektet ble det arrangert temadager for småkraft hvor de viktigste resultatene fra DGnett-prosjektet, samt andre problemstillinger relatert til nettilknytnings av distribuert produksjon, ble presentert.

 

3.  Prosjektresultater og publiseringer

Prosjektresultater og publiseringer er tilgjengelig for REN-brukere. Du må logge inn for å åpne filene.

Dato Dokument/publikasjon Type Beskrivelse
22.12.17 Spenningsregulering i nett med DG TR 2017-00882 Denne rapporten gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator. Disse anbefalingene skal først og fremst sikre at drift og tilknytning av henholdsvis eksisterende og nye småkraftverk i høyspent distribusjonsnett er driftsmessig forsvarlig.
01.11.17 Bruk av fordelingstransformatorer med automatisk trinnkobler TR 2017-00585 Denne rapporten er ment som en guide for anskaffelse og drift av fordelingstransformatorer med automatisk trinnkobler. Rapporten beskriver potensiale for økning av tilknytningskapasitet i nettet ved bruk av fordelingstransformator med automatisk trinnkobler og gir anbefalinger ved spesifisering av transformatorer og hvordan spenningsregulering bør innstilles.
23.06.17 Innføring av FRT-krav til DG-enheter AN AN 17.12.32 Dette arbeidsnotatet tar for seg konsekvenser av innføring av nye krav fra EU vedrørende nettilknytning av produksjon.
02.06.17 Demonstration of benefits of voltage regulation options and the associated challenges AN AN 17.12.29 Notatet beskriver ulike case knyttet til spenningsregulering i nett med distribuert produksjon.
05.05.17 Case Study on the Socio-Economic Benefit of Allowing Active Power Curtailment to Postpone Grid Upgrades Vitenskapelig artikkel Publisert i MDPI sin publikasjon "Energies" Volume 10, Issue 5: https://www.mdpi.com/1996-1073/10/5/632
28.04.17 Spenningsreguleringsstrategier for bruk ved tilknytning av småkraftverk AN AN 16.12.02 Notatet gir en beskrivelse av mulige strategier for spenningsregulering. Videre følger en oversikt over utvalgte internasjonale demoer for spenningsreguleringsstrategier. Notatet beskriver resultatene fra demoene samt muligheter og utfordringer ved innføring av slike strategier i Norge. Avslutningsvis gis det noen foreløpige anbefalinger for spenningsreguleringsstrategier ved tilknytning av DG. Dette notatet utgjør grunnlaget for videre arbeid med simuleringer og tester av aktuelle spenningsreguleringsstrategier.
28.04.17 Beste praksis for trinnkobler i krafttransformator og spenningsregulator i DG-enheter AN AN 15.12.21 Spenningsregulering kan gi stor økning i tilknytningskapasitet i nettet. Dette notatet beskriver hvordan trinnkobleren i krafttransformator og spenningsregulator kan brukes til spenningsregulering i distribusjonsnett med produksjon.
05.01.17 Case Oftedal: En samfunnsøkonomisk analyse av produksjonsbegrensning AN AN 17.12.01 Notatet dokumenterer en case-studie for bruk av produksjonsbegrensning som et midlertidig for å utsette en oppgradering av det elektriske nettet.
05.08.16 Implementering av fleksibel produksjonsbegrensning AN AN 16.12.42 Temaet til dette notatet er produksjonsbegrensning sett som et instrument for integrasjon av nye vannkraftanlegg i distribusjonsnett uten nye eller betraktelige nettinvesteringer. Notatet beskriver tekniske løsninger for fjernstyring av produksjon som har etablert seg i Tyskland. Notatet inkluderer også en indikasjon om tekniske muligheter for implementering og investeringskostnad av fjernstyring i Norge
31.03.16 Alternative tiltak for å øke tilknytningskapasitet i distribusjonsnett TR TRA 7561 Rapporten beskriver ulike alternative tiltak for å øke tilknytningskapasiteten i distribusjonsnett.
12.05.15 Dagens praksis for planlegging og prosjektering av nett med DG AN AN 15.12.26 Dette notatet beskriver dagens praksis blant norske nettselskap ved planlegging og prosjektering av nettilknytning av distribuert produksjon. Fordeler og ulemper ved forskjellige løsninger er drøftet. Erfaringer fra drift av nett med distribuert produksjon er også beskrevet.
19.03.15 Tilknytning av distribuert produksjon – Rammevilkår og begrensninger for tilknytningskapasitet AN AN 15.12.15 Dette prosjektnotatet beskriver ulike aktører og deres interesser i forbindelse med tilknytning av distribuert produksjon, og gir en oversikt på ulike rammevilkår.


Prosjektet har resultert i tre nye RENblader som snart publiseres i første versjon (er på høring nå):

 • Nytt RENblad 3000 – Tilknytning av distribuert produksjon
 • Nytt RENblad 3009 – Spenningsregulering i nett med DG
 • Nytt RENblad 3010 – Tiltak for økt tilknytningskapasitet

I tillegg er resultater fra prosjektet presentert i en rekke fora, blant annet i forelesninger i et fordypningsfag i nettplanlegging for elkraftstudenter på NTNU og under REN Temadager for stasjonsanlegg. Det ble også arrangert "Temadager for småkraft", som var en samling over to dager med presentasjoner som omhandlet nettintegrasjon av småkraft. Det ble også skrevet en slutt-artikkel i REN-Nytt nr. 1 i 2018.

 

4.  Avslutning

Prosjektet ble avsluttet i januar 2018