IPN - Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN. Norske nettselskap får dekket sine utgifter gjennom NVEs finansieringsordning for FoU. Prosjektet får også støtte fra Norges forskningsråd, som et InnovasjonsProsjekt i Næringslivet (IPN).

 

Innhold:

1.1 Bakgrunn
1.2 Mål
1.3 Ansvarlig
1.4 Prosjektpartnere
2. Beskrivelsene av arbeidspakkene i prosjektet
3. Prosjektresultater og publiseringer
4. Avslutning

 

1.1 Bakgrunn

Det norske kraftnettet er inne i et markant skifte hvor det generelle forbruket er høyere og det er mer dynamiske laster - blant annet fra lading av kjøretøy til lands og til vanns samt innfasing av ny fornybar kraft.

Det er også økte krav til utnyttelse av både eksisterende og ny infrastruktur i anleggsforvaltningen. Spesielt gjelder dette for kabelnettet.

Økte krav til mindre synlighet og miljøavtrykk gjør også kabelnett spesielt relevant.

For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur og å kunne anlegge ny infrastruktur optimalt, behøves verktøy og metoder som kan bestemme relevante egenskaper til infrastrukturen og beregningsverktøy som kan bestemme den dynamiske kapasiteten. Påvirkning av annen infrastruktur, topografi, hydrologi og klima vil også inngå i denne verktøykassen.

 

1.2 Mål

Prosjektets målsetting er å gjøre det mulig å øke kapasiteten i kabelforlegninger ved å lage en tverrfaglig verktøykasse for avanserte kapasitetsberegninger.

Delmål:

 • Implementere dynamiske kapasitetsberegninger for transiente og repeterende laster, f.eks. fra vindparker eller lading av kjøretøy (skip, kollektivtransport, anleggssektor), intermitterende drift (effektkjøring)
 • Implementere tredimensjonale beregninger av komplekse infrastrukturer, f.eks. stasjonsinntak, eller ilandføring av sjøkabel
 • Benytte flerfaglig kunnskap for å modellere påvirkning fra klima, geografi og annen eksisterende infrastruktur

 

1.3 Ansvarlig

 

1.4 Prosjektpartnere

Institusjoner/bedrifter som deltar i prosjektet: 

 • Agder Energi Nett AS
 • Eidsiva Nett AS
 • Hafslund Nett AS
 • Istad Nett AS
 • Lyse Elnett AS
 • Mørenett AS
 • Nexans Norway AS
 • Norconsult AS
 • NTNU Inst. Bygg og miljøteknikk
 • Oslo Presstoff Industri AS (OPI)
 • REN AS
 • Safebase AS
 • SINTEF Energi AS
 • TrønderEnergi Nett AS

 

2.  Beskrivelse av arbeidspakkene i prosjektet

Prosjektet har totalt 9 arbeidspakker:

Arbeidspakke Beskrivelse Mål Leveranser
AP1 

Numeriske modeller for kabel-forlegning

Utvikle modeller for dynamiske laster og 3D geometri Beregningseffektive modeller

AP2 

Masser for høye, dynamiske laster

Termiske og mekaniske egenskaper, samt termisk stabilitet, til relevante masser skal kartlegges og modelleres Analytiske og/eller empiriske modeller for fukt i masser

AP3

Helhetlig kapasitetsberegning

Utvikle metoder for å inkludere topografi, klima og geologi i kapasitets-beregninger Metodikk/modell, rapport

AP4

Digital tvilling

Trene opp digital tvilling (datadrevne modeller) for komplekse kabelforlegninger. Metode for å trene opp modeller. Digital tvilling (datadrevne modeller) for utvalgte case. 

AP5 

Case

Utføre målinger og skaffe data for verifisering av modeller, samle data og teste måleutrustning Datagrunnlag for verifisering, fungerende målesystem

AP6

Kost-nytte analyser

Utvikle metode/verktøy for kost-nytte analyse av nyanlegg og ved reinvestering Metode og verktøy for kost-nytte analyse

AP7

Implementering

Implementere modeller fra H1-H5 i digitale verktøy Online beregningsverktøy for dynamisk kapasitetsberegning

AP8

Spredning av resultater

Spre og teste ut prosjektresultater i bransjen og vitenskapelig Workshop, vitenskapelig publisering. Antall og tema er gjengitt i prosjektbeskrivelsen.

AP9

Prosjektledelse og administrasjon

Koordinering og styring av prosjektet. Samarbeidsavtale, årlig arbeidsplan og årlig statusrapport.

 

3.  Prosjektresultater og publiseringer

Forventede prosjektresultater og publiseringer:

 • Betaversjon for beregningsverktøy og modeller for avanserte belastningsevneberegninger.
 • Metoder for karakterisering av masser.
 • Metoder og verktøy for kost-nytte analyse av innsatsfaktorer (arbeid/materiell) ved kabelforlegning.
 • Rapporter/notater som dokumentasjon for modeller og implementering.
 • Artikler publisert i fagfellevurderte journaler og konferanser.

 

4.  Avslutning

Prosjektet er planlagt avsluttet i løpet av høsten 2022.