Foreslåtte FoU-prosjekter

Vi er en pådriver for å sette i gang nye FoU-prosjekter i bransjen, og jobber hele tiden med nye prosjektmuligheter. Nedenfor ser du hvilke prosjekter vi jobber med å få satt i gang.

Vi trenger prosjektdeltakere som kan bidra både finansielt og med kunnskap. Ønsker ditt selskap å delta så er dere velkommen til å ta kontakt med oss.

Prosjektforslagene ble presentert i webinar 14. mai. Her kan du se webinaret i opptak.

Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger

Prosjektets formål er å etablere metoder (RENblad) og verktøy (RENverktøy) for planlegging av hvor, hvor ofte og hvordan befaring av kraftledninger bør gjøres, samt verktøy (RENverktøy) for rapportering av observasjoner fra befaring. Dette skal oppnås gjennom innsamling og bearbeiding av kunnskap og data fra tidligere og pågående prosjekter, behandling av usikkerhet knyttet til estimering av tilstand og levetid, utvikling av risikobasert tilnærming til befaring, verktøy, metoder og testing av disse.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Øyvind Slethei, REN, oyvind@ren.no
Jørn Foros, SINTEF Energi, jorn.foros@sintef.no
Eivind Solvang, SINTEF Energi, eivind.solvang@sintef.no

RENluft - Overføringskapasitet til kabel forlagt i luft

Hovedmålet er å muliggjøre økt utnyttelse av kapasiteten til kabler forlagt i luft, gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for belastningsevne for avanserte kabelforlegninger i luft. Prosjektet vil bidra til økt utnyttelse av eksisterende og nye kabler, og gi bedre utnyttelse av anlegg og mer optimal reinvestering. I tillegg vil det øke forsyningssikkerheten ved å forhindre termisk overbelastning og gi mulighet til økt nødlast ved behov. Det vil også ta for seg beregning av magnetfelt for utredning/eksponering.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Marius Engebrethsen, REN, marius@ren.no
Kåre Espeland, REN, kare@ren.no
Espen Eberg, SINTEF Energi, espen.eberg@sintef.no

Koblingsmateriell for fremtidens klima og driftsmønstre (Kobmat)

Hovedmålet er å øke driftssikkerheten og redusere kostnader gjennom riktig anskaffelse, montasje og kontroll av koblingsmateriell. Dette skal oppnås ved å utvikle en kravspesifikasjon for anskaffelser, utvikle verifiserte og brukervennlige retningslinjer for kontaktering og utvikle en metode for stikkontroll av monterte kontakter. Alt dette gjøres tilgjengelig via RENs materialdatabase.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Øyvind Slethei, REN, oyvind@ren.no
Kristian Thinn Solheim, SINTEF Energi, kristian.solheim@sintef.no

Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL (RENstøy)

Hovedmålet er å utvikle applikasjoner som kan brukes ved tilknytning av krevende laster for å prosjektere nett som overholder FoL og beregne støykvoter (tidligere utført for harmonisk støy). Applikasjonene vil bidra til mer nøyaktige beregninger på et område der det er lite kunnskap og IT-verktøy i dag. Med dette vil en kunne utnytte eksisterende marginer i nettet før en bygger nytt nett eller evt. muliggjør utbygging og distribusjon av fornybar energi.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Bjørn Inge Oftedal, REN, bjorn.inge.oftedal@ren.no
Henrik Kirkeby, PQA, henrik@pqa.no

Effektkalkulator

Hovedmål for prosjektet er å etablere retningslinjer for riktig effektvurdering av nytilknytninger av enkeltkunder/kundeområder. Prosjektet skal bidra til etablering av kunnskap og metodikk som muliggjør utvikling av en effektkalkulator (RENverktøy) for standard vurderinger for både forsyningsnett og installasjon, basert på ulike typer tilgjengelige data. Aktuelle datakilder er AMS, informasjon om formålsfordelt forbruk hos ulike typer kunder, måling i nettstasjon, o.l. Effektkalkulatoren skal brukes til å estimere effektbehov med tanke på nettdimensjonering ved f.eks. nytilknytninger.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Stig Fretheim, REN, stig@ren.no
Hanne Sæle, SINTEF Energi, hanne.saele@sintef.no

Design av nett med global jording (GlobE)

Hovedmålet er å forenkle prosjektering av jording gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for finne ut hvor man har global jord. Beregningsverktøyet skal være web-basert og beregner global jording for et område. Utviklingen av beregningsverktøyet skal basere seg på teoretiske modeller samt uttesting ved forsøk. Beregningsverktøyet vil videreutvikles ved brukserfaring, og ambisjonen er å lansere det internasjonalt. Resultater og retningslinjer blir dokumentert i RENblad.

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Kåre Espeland, REN, kare@ren.no
Atle Pedersen, SINTEF Energi, atle.pedersen@sintef.no

Optimal Spolejording

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om riktig planlegging og drift av spolejordet nett, slik at sikker og robust drift kan oppnås med god samfunnsøkonomi. Prosjektet vil bl.a ha fokus på plassering og instilling av Persenspolene (P-spoler), samt gi råd om bruk av vernløsning for slike nett

Her finner du mer detaljer om prosjektet.

Kontaktpersoner
Magnus Johansson, REN, magnus@ren.no
Bjørn Gustavsen, SINTEF Energi, bjorn.gustavsen@sintef.no

 

Presentasjon av kommende FoU-prosjekter from REN on Vimeo.