REN Sjøkabelberedskap

REN overtok ansvaret for sjøkabelberedskap formelt 1. januar 2014. REN er da på vegne av bransjen motpart til rederiet Seløy og dykkerfirmaet Amundsen. Disse firmaene har avtaler frem til 2015 som gir  dem rett til vedlikeholdet av kabelanleggene til medlemmene, samtidig som de skal ha en beredskap i forhold til et havari.

Ny forskrift
Bakgrunnen for arbeidet er at NVE kom med ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen som trådde i kraft 1. januar 2013. Denne setter konkrete krav til beredskap i forhold til sjøkabel både i forhold til reservemateriell og kompetanse.

Felles lager og skjøtekompetanse for sjøkabel
REN har startet et samarbeid for å få til felles lager for sjøkabler for alle nettselskap. Dette vil være hensiktsmessig ettersom det vil bli svært kostbart om alle nettselskap skal etablere egen reserve, samt ha oversikt over lager og kompetanse tilgjengelig til en hver tid.

Inntektsrammer
NVE har laget en egen ordning for beredskapsmateriell som koster over 500.000 pr. selskap der dette kompenseres slik at ingen selskap skal komme dårlig ut av det.  Det er videre krav til at materiellet blir tilgjengelig i REN beredskaps materielldatabase. Det har vært avholdt møte med NVE.

NVE har en ordning der hvert selskap blir kompensert i forhold til inntektsrammene for investeringer i beredskapsmateriell over 500.000 kroner. REN vil sende en felles søknad i forhold til økonomisk kompensasjon, når sjøkablenes lengder/og tverrsnitt og annet fellesmateriell er klart.

Medlemskap
REN Sjøkabelberedskap er et tilleggsprodukt til REN Beredskap, slik at alle medlemmer må være medlem av REN Beredskap. Se produktsiden for REN Beredskap og produktsiden for REN Sjøkabelberedskap.

Sjøkabelgruppen
Det er ca. 125 sjøkabelanlegg på regionalsiden og 2100 km sjøkabel i distribusjonsnettet. Det er ca. 75 nettselskaper som har slike anlegg pr. i dag. Å håndtere beredskapsarbeidet for dette miljøet er en stor jobb for REN, og vil det kreve mye ressurser. Det er derfor satt ned en egen gruppe som har kompetanse på sjøkabelberedskap som vil bidra til å styre REN Sjøkabelberedskap. NVE er også med som observatør i gruppa.

 

Sjøkabelgruppen

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av 4-5 personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre deltakere fra REN: Magne Solheim, Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Britt Kjærnes Troms Kraft Nett AS
Frøydis Oldervoll Statnett SF
Hans Lavoll Halvorson SINTEF
Helge Ulsberg (Observatør) NVE
Kjartan Åsheim Lyse Elnett AS
Knut Åge Rasmussen Haugaland Kraft Nett AS
Mindor Langdal Mørenett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Terje Sagvik Nordlandsnett AS