Regelverk og forskrifter

Målet med REN Beredskap er å oppnå en bedret beredskap i norsk kraftforsyning. Lokalt vil REN Beredskap gi deltakende selskaper en mulighet for god og ressurseffektiv funksjonalitet ved oppslag og aktiv bruk av de ressurser som er i databasen dersom uforutsette strømutfall eller havari på komponent(er) oppstår. I tillegg vil REN Beredskap inneholde en samarbeidsløsning for lokalt eller nasjonalt samarbeid mellom organisasjoner og selskap i nett-Norge. 

For de enkelte nettselskap vil REN Beredskap kunne bidra til å dokumentere status innen de områder som reguleres av eksisterende og fremtidige lover og forskrifter, i forhold til selskapenes eget beredskapsarbeid og myndighetskrav. Medlemskap i REN Beredskap vil kunne bidra til at selskapene lettere innfrir noen av kravene til dokumentasjon som er stilt i beredskapsforskriften. Reservemateriell som tidligere har vært tildelt tilskuddsmidler fra NVE vil være registrert i REN Beredskap.

Viktige lover og forskrifter:

Viktige organisasjoner og samarbeid innen beredskap:

 • Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider for at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i ordinære plan og styringssystemer i departementer og kommuner. I tråd med dette utvikler DSB arbeidsmetoder og veiledningsmateriell for å sikre en helhetlig beredskapsprosess slik at kvalitet og utvikling innen samfunnssikkerhet sikres på sentralt, regionalt og lokalt.
   
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen, og skal lede landets kraftforsyning under beredskap og i krig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme. Alle enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) skal implementere et helhetlig beredskapskonsept. Konseptet skal optimalisere forebygging og håndtering av alle ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft og fjernvarme. Mer info om dette på  NVEs nettsider
   
 • NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en egen samarbeidsavtale, sist revidert i februar 2011.

  Tilsynsforum er et samarbeid mellom NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten er å tilrettelegge for rasjonell utnyttelse av de samlede tilsynsressursene i de to direktoratene, herunder planlegge, gjennomføre og kommunisere tilsynsvirksomheten på en måte som gjør at energibransjen får forståelse for det samlede tilsynet fra direktoratene. Forumet skal tilrettelegge for informasjonsdeling, ta opp viktige saker til drøfting, finne gode løsninger og angi retning for tilsynssamarbeidet.

 • Norges vassdrags- og enerdirektorat (NVE) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en samarbeidsavtale for å styrke koordineringen og sikre at kompetanse og informasjon utnyttes best mulig. Samarbeidsavtalen er ment å danne en ramme og skape forutsigbarhet i samarbeidet mellom de to etatene.

 • NordBER er et samarbeid mellom beredskapsmyndighter og systemansvarlige selskaper i Norden om beredskap og krisehåndtering innen elforsyningen. Samarbeidet har bakgrunn i et uttrykt ønske fra Nordiske energiministre om forpliktende og samordnet arbeid for å sikre forsyningssikkerheten i Norden. Kraftnettene i de nordiske landene er sammenknyttet og drives som ett sammenhengende system. På denne måten kan styrken og fleksibiliteten i det felles nordiske kraftfsystemet utnyttes på beste måte, samtidig som det medfører en betydelig grad av gjensidig avhengighetRegelverk og forskrifter