Verktøy

RENs samling av webbaserte beregnings- og prosessverktøy.

Se avtalevilkår

Våre verktøy baserer seg på retningslinjene i RENbladene og hjelper deg å prosjektere effektivt og riktig. Verktøyene bygger på forskning, erfaring, samarbeid og datainnsamling fra hele bransjen. Våre verktøy er sterke alene, men de snakker også sammen. Gjennom din REN-bruker har du oversikt over alle prosjektene i ditt selskap, som gjør det enkelt å samarbeide og dele arbeidet.

Verktøyene er tilgjengelige for deg med abonnement. Du finner dem i vårt Prosjektsystem.

Kostnadskatalog med kalkyle

Kalkyleverktøyet hjelper deg å lage en kostnadskalkyle for ditt prosjekt og ditt anlegg. Det bygger på vår egen kostnadskatalog, som inneholder observerte, gjennomsnittlige kostnadsdata innhentet fra nettbransjen.

Verktøyet har følgende hovedfunksjoner:

 • Kostnadskatalog med observerte gjennomsnittsverdier for materiell- og timepriser
 • Komplette arbeids- og materiellpakker for typiske anlegg og arbeidstyper i nettet på enhetsnivå
 • Velg mellom å benytte REN-priser og ditt selskaps egne priser som grunnlag for din kalkyle
 • Grunnlag for kostnadsestimater i andre verktøy, eksempelvis Anleggsbidrag.

Kostnadskatalog med kalyle får du tilgang til gjennom abonnement på Distribusjonsnett. Fra 1. januar 2021 vil verktøyet kreve eget Verktøy-abonnement.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag hjelper nettselskapet å ivareta forskriftskravene til anleggsbidragsprosjekter. I verktøyet kan du lage en kalkyle for prosjektet og fordele kostnadene mellom nettselskapet og kunden. Når prosjektet er avsluttet, kan faktiske kostnader registreres som benyttes som dokumentasjon til kunden.

Hovedfunksjoner:

 • Registrering av én eller flere kunder
 • Kostnadskalkyle basert på gjennomsnittverdier for materiell- og timepriser med støtte for flere kostnadsberegninger
 • Kostnadsfordeling mellom nettselskap og kunde
 • Dokumentasjon og sluttoppgjør

Anleggsbidrag får du tilgang til gjennom abonnement på Distribusjonsnett. Fra 1. januar 2021 vil verktøyet kreve eget Verktøy-abonnement.

Grøft

Grøft er verktøyet som hjelper deg med prosjektering av kabelgrøft. I verktøyet kan du:

 • Tegne avanserte grøftesnitt
 • Opprette én eller flere delstrekninger med ulik kabelkonfigurasjon
 • Gjøre masse- og mengdeberegninger
 • Beregne termisk ledningsevne
 • Beregne magnetfelt

I verktøyet kan man ta ut rapporter for hver enkelt delstrekning eller for hele prosjektet. Rapportene er delt inn i enkle rapporter som kan benyttes mot eksempelvis graveentreprenører eller man kan ta ut avanserte rapporter som også inneholder termiske- og magnetfeltberegninger.

Les egen artikkel om Grøft.

Verktøyet får du tilgang til gjennom abonnement på Grøft. Se priser nederst på denne siden. Kontakt oss for abonnementstilbud.

LS-mast

LS-mast er et beregningsprogram for å utføre mekanisk beregning i LS luftnett. Verktøyet støtter både flere ledningssett og fellesføring med ekomledninger. Verktøyet er laget for å kontrollberegne eksisterende master.

LS-mast får du tilgang til gjennom abonnement på Distribusjonsnett. Fra 1. januar 2021 vil verktøyet kreve eget Verktøy-abonnement.

Veilys

Veilys er et verktøy for beregning av vern og dimensjonering av veilys. Verktøyet gir deg mulighet til å

 • Beregning av vern i en veilystrasé
 • Laste ned dokumentasjon
 • Kostnadsberegne traséen i kalkyleverktøyet

Veilys får du tilgang til gjennom abonnement på Utendørsbelysning. Fra 1. januar 2021 vil verktøyet kreve eget Verktøy-abonnement.

Overharmonisk kalkulator

Med overharmonisk kalkulator kan du beregne kvoter for overharmonisk støy. Verktøyet kan benyttes ved tilknytning av en stor og støymessig krevende kunde. Beregningene danner grunnlag for størrelsen kundens støykvote, som også kan hjelpe nettkunden å velge passende utstyr.

Les egen artikkel om Overharmonisk kalkulator.

Overharmonisk kalkulator får du tilgang til gjennom abonnement på Distribusjonsnett. Fra 1. januar 2021 vil verktøyet kreve eget Verktøy-abonnement.

Pris for abonnement på "Grøft"

Prisen på Grøft er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10 000 nettkunder: kr 19 900,-
fra 10 000 til og med 15 000 nettkunder: kr 24 900,-
over 15 000 nettkunder: kr 29 900,-

Entreprenører: kr 24 900,-
Konsulentselskaper: kr 29 900,-
Andre selskaper: kr 19 900,-

Abonnementet gir ubegrenset antall brukere.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet.