Stikkprøveadministrasjon

Administrasjon av stikkprøvekontroll av målere, tilgang til rapporter og resultater fra disse 

Kontakt REN for tilbud  Åpne system for stikkprøveadministrasjon

Dette produktet selges til nettselskaper, og abonnement på produktet innebærer at REN administrerer stikkprøvekontroll av målere for nettselskapet i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere". Produktet innebærer at REN gis informasjon om alle kontrollpliktige målerne hos nettselskapet, og disse registreres inn i en database over målere.

Målere som må hentes til kontroll, plukkes ut tilfeldig i henholdt til ISO 2859-2 og § 50 i «Forskrift om krav til elektrisitetsmålere». Antall målere som må til kontroll, er sterkt avhengig av kontrollgruppens størrelse. REN informerer nettselskapet om hvilke målere som må hentes til kontroll. Nettselskapet henter inn målere og sender dem til akkreditert laboratorium for kontroll, innen oppsatt frist. Resultatene fra stikkprøvene registreres inn i RENs målerdatabase.

Gjennom RENs system for stikkprøvekontrolladministrasjon, vil nettselskapene være sikret en god og korrekt prosess for administrasjon av stikkprøvekontroll av sine målere. Nettselskapet vil kunne hente ut resultater og rapporter fra verktøyet for eventuell videre analyse, og se status fra tidligere utførte stikkprøver osv.

Justervesenet kan, med hjemmel i «Forskrift om krav til elektrisitetsmålere», §56, be om innsyn i kontrolladministrators databaser, eller be om at kontrolladministrator rapporterer resultatet av kontrollene, og de beslutninger som tas som følge av kontrollenes resultat.
REN vil på bakgrunn av registrerte målere og kontrollresultater også kunne se statistikk over alle målere på tvers av deltagende selskaper. Dersom statistikken viser korrelasjon i forhold til enkelte målerserier eller leverandører, vil REN kunne informere om dette til de deltakende selskapene slik at det eventuelt kan treffes nødvendige tiltak.

Fordeler av å velge REN som kontrolladministrator:

  • REN er en ikke-kommersiell og forutsigbar aktør, noe som gir grunnlag for best mulig pris for nettselskapene
  • REN er en nøytral tredjepart med faglig fokus
  • RENs ordning for stikkprøveadministrasjon har en egen referansegruppe. Gruppen består av representanter fra deltagende nettselskaper, og inntil to representanter fra REN
  • REN har en etablert målergruppe som kan følge opp faglig, ta opp utfordringer til diskusjon og gi råd
  • REN har spesialister med elektrokompetanse, målerkompetanse og IT-kompetanse

Omfang
Produktet innebærer at nettselskapet vil kunne oppfylle kravene til stikkprøvekontroll av målere i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere" på en god måte. Produktet omfatter gjennomføring av administrasjon, gruppering og stikkprøveuttak, samt tilbakemeldinger og resultater fra utførte kontroller. Det gis tilgang til web-basert verktøy for uthenting av rapporter.
Produktet omfatter rådgivning, tilgang til kurs og kompetanse innen stikkprøveordningen og elmåling generelt, til reduserte priser, og en mentorordning innen måling hvor kundene kan få støtte til drift, feilmåling, vurdering av kundeklager osv.
RENs ordning for administrasjon av stikkprøvekontroll av elmålere, kom i stand etter benkeforslag på Elmåledagene i 2014. Ordningen er ment som en bransjedugnad, der de deltagende selskapene selv dekker kostnadene til drift og utvikling. Det medfører at alle kunder ved tegning av abonnement må ta sin forholdsvise andel av utviklingskostnaden.

Mer informasjon

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2019

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale. For nye kunder kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad.  Ta kontakt med Knut G. Eliassen for tilbud og informasjon om avtale på produktet.