Produkt "Tilknytning av kraftproduksjon"

Produktet "Tilknytning av kraftproduksjon" er et årlig abonnement som gir innlogging på www.ren.no med tilgang til aktuelle RENblader innen nett-tilknytning av kraftproduksjon. Dette produktet er å betrakte som et tilleggsprodukt til produkt "Distribusjonsnett" eller for "Installatør"-produktet.
 

Målgruppe

Målgruppen for produkt "Tilknytning av kraftproduksjon" er nettselskap og saksbehandlere som arbeider med tilknytning av distribuert generering/småkraftverk, samt konsulenter som arbeider innenfor fagområdet.
 

Omfang

Produktet er det eneste som gir tilgang til RENblader i 3000-serien, inkludert juridiske avdaledokumenter innen området (RENblader 0300-0399). Se alle RENbladene her. RENbladene beskriver tekniske og juridiske forhold vedrørende tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett samt regionalnett. De gir oversikt over prinsipielle vurderinger/valg som nettselskapene står overfor ved tilknytning av distribuert produksjon. Tilknytningsprosessen beskrives i detalj fra nettselskapet mottar en søknad om nettilknytning til anlegget er kommet i permanent drift.

Mer spesifisert er følgende RENblader er tilgjengelig for abonnenter av produkt "Tilknytning av kraftproduksjon":

  • Juridiske avtalemaler og dokumenter 0300 - 0399
  • RENblader i serien "Tilknytning av kraftproduksjon" 3000 - 3999
  • RENblader i serien "Måling og arbeid i tilknytningspunktet": 4010, 4011 og 4012.

Se listen over alle RENblader for tittel og beskrivelser av de forskjellige RENbladene i seriene.

Abonnementet er pr. selskap, og gir innlogget tilgang til RENbladene som er omfattet av produktet. Brukeradministrator i selskapet kan opprette brukere og slik gi tilsvarende tilganger til selskapets øvrige ansatte.
 

Felles innlogget funksjonalitet
Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging.
Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.
 

Formelt navn

Produktet heter "Tilknytning av kraftproduksjon" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Dette produktet het tidligere "Småkraft" og dreide seg mye om hvordan små vannkraftverk skulle tilkobles nettet, men forandret navn for å gi plass til flere typer DG-enheter samt tilkobling av større anlegg.  Produktnavn-skiftet indikerer det vil ha et større og mer generelt omfang enn før, med tekniske og juridiske vilkår for tilknytning av kraftproduksjon på alle nettnivå.

Hvordan bestille

Hvis du ønsker å få tilgang til "Tilknytning av kraftproduksjon", eller har spørsmål til produktet, ta kontakt på post@ren.no.  Oppgi selskapets navn og organisasjonsnummer i henvendelsen.

Pris for abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" for 2015

Prisen på abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" er avhengig av størrelse:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 9.423,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 14.135,-
fra 10.001 til og med 20.000 nettkunder: kr. 18.846,-
over 20.000 nettkunder: kr. 23.558,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Tilknytning av Kraftproduksjon" for 2015 ble justert 1. januar .2015, hvor den da ble indeksregulert med 4,66 %.