Deltakelse i komiteer og eksterne prosjektgrupper

REN AS er et kompetansesenter for nettbransjen.  Det er viktig for oss å delta i komité-arbeid som foregår på nasjonalt plan, for å følge med på det som skjer innenfor utvikling av nye forskrifter og regler som får påvirkning på bransjen.

Følgende komitéer er REN representert i:

NEK/NK 8: Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner. I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk8-2/

RENs representant: André Indrearne

 

NEK/NK 11 - Luftledninger

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV.

Komiteen har bla. ansvar for utvikling/oversettelse og vedlikehold av den norske Luftledningsnormen (NEK 445), som er basert på tilsvarende Europanorm og som omhandler mekanisk og elektrisk dimensjonering av høyspennings luftledninger.

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk11/
RENs representant i NK11 er Zvonko Tufekcic

 

NEK/NK 13/38 - Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 13 inngår i det internasjonale nettverket som standardiserer smarte målere – eller AMS som slike systemer kalles i Norge. En energimåler er i dag mer enn et måleinstrument, det er også en aktiv enhet med prosessorkraft og kommunikasjonsmuligheter. Det betyr at for eksempel datatekniske protokoller, styringsprogrammene for målerne, integritetsbeskyttelse av målerdata vil utgjøre en naturlig del av arbeidet til NK 13. Komiteen bidrar til å ivareta norske interesser ved utforming av de internasjonale standardene. Videre arbeider komiteen for bruk av disse på nasjonalt plan

NK 38 - Måletransformatorer er pr i dag inntatt som speilkomite i NK13

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk13/ og https://www.nek.no/komiteer/nk38/ 
RENs representant i NK13/38 er Knut Eliassen

 

NEK/NK 57 - Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for planlegging, drifting og vedlikehold av elnettet. Her inngår kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og datautveksling innen fjernkontroll og lokalkontroll, og mellom SCADA og øvrige forretningssystemer hos netteiere og produsenter. Nye områder inkluderer datautveksling og styring av distribuert produksjon, og samkjøring av et felles europeisk elsystem.

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk57/
RENs representant i NK11 er Marius Engebrethsen

 

NEK/NK 64 - Bygningsinstallasjoner

Normkomité 64 "Bygningsinstallasjoner" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til bygningsinstallasjoner og sikkerhet mot elektrisk sjokk.

NK64 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet bygningsinstallasjoner og lavspenningsanlegg generelt. NK64 søker å ha representasjon fra alle segmenter i bransjen slik at komitéen har bredest mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

NK64 har utarbeidet normen NEK 400  "Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner". Denne normen er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blitt akseptert som en metodebeskrivelse for å tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gitt i Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL). Normen dekker også forsyningsanlegg.

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.nk64.no/Default.aspx
RENs representant: Hans Brandtun

 

Risiko: Retningslinjer for risikovurdering
Det er en undergruppe til NK64 nedsatt av NEK med formål om å lage en teknisk rapport vedrørende utarbeidelse av risikovurdering.
RENs representant: Hans Brandtun

 

NEK/NK 99 - Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

Denne komitéeen hos Norsk Standard tar for seg teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg.  Normkomité 99 " Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til stasjoner over 1kV og sikkerhet mot elektrisk sjokk. NK99 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet. NK99 har utarbeidet normen NEK 440  " Stasjonsanlegg over 1 kV AC".

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk99/
RENs representanter i NK99 er Kåre Espeland og Hans Brandtun.

 

NEK/NK 121 - Koblings-, kontrollutstyr og tavler for lavspenning

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr. Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av NEK 439 Elektriske lavspenningstavler. NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte «tavlenormen». 

Normen består av følgende delnormer: (439-5 er den viktigste for vår bransje)

 • •NEK 439-1: Generelle krav
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-1.
 • •NEK 439-2: Tavler for elkraftfordeling og styring (PSC-tavler)
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-2.
 • •NEK 439-3: Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler)
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-3.
 • •NEK 439-4: Tavler for byggeplasser
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-4.
 • NEK 439-5: Tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett
 • NEK 439-6: Kanalskinnesystemer
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-6.
 • •NEK 439-7: Tavler for marinaer, campingplasser, markedsplasser, ladestasjoner for elektriske biler, og lignende.
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK IEC TS 61439-7.
 • •NEK TR 439-0: Guide for spesifisering av tavler

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk121/
RENs representant i NEK 121 er Hans Brandtun.

 

NEK/NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet

Komiteen arbeider med standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet. NK 123 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 123.

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/n123/
RENs representant i NK 123 er Øyvind Slethei.

 

NEK/NK 301 - Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

Normkomiteen har utarbeidet normen NEK399 som ble godkjent av styret i NEK mars 2014. Denne beskriver metoder for tilknytning av installasjonene i boligbygg til elektrisk distribusjonsnett (elnett) og elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Normen gjelder for nye boliganlegg, herunder eneboliger, rekkehus og boligblokker.

Link til mer informasjon om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk301/
RENs representant i NEK 301 er Hans Brandtun.