REN Arbeidsgrupper og deltakelse i ulike råd

REN AS har fagkunnskap innen mange områder innen kraftforsyningen i Norge, og deltar i ulike arbeidsgrupper: Prosjekter, faggrupper og komitèer.  Alle våre elektrofaglige ansatte er prosjektledere innen sine felt og styrer eller deltar i ulike prosjekter innenfor sine områder.

Fag-arbeidet er REN foregår i stor grad i slike ulike ekspertgrupper.  Det er ulike råd og prosjekt-, referanse- og arbeidsgrupper.  Disse faste råd og grupper behandler ulike tema innen effektiv nettvirksomhet, og er svært viktige. De behandler gjerne ulike forslag til metoder, og kommer med anbefalinger og ser på nytt utstyr etc.  RENbladene sendes typisk ut på høring til hovedfagsgruppen og de referansegruppene som de berører, for kvalitets- og innholdskontroll.

Hovedfaggruppen

Hovedfaggruppen er RENs viktigste arbeidsgruppe, da den virker styrende på en del av RENs virksomhet. Denne faggruppen tar for seg tekniske saker, og avklaringer spesielt mot DSB, samt prioriteringer av prosjekter og FoU. Les mer om Hovedfaggruppen

 

Referansegrupper

Referansegrupper er opprettet av og styres av REN.  Det er typisk at f.eks. en referansegruppe arbeider med fagfelt som innebærer endringer eller utarbeidelse av RENBlader, eller som styringsgruppe for et IT-system. REN jobber og styrer aktivt i blant annet følgende faste referansegrupper:

 • Sjøkabelgruppen
  Gruppen som gir faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel.
  Les mer om sjøkabelgruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Prosjektsystem
  Vi har en gruppe knyttet til prosjektsystemet og utvikling av funksjonaliteten i dette, med Magne Solheim som ansvarlig. Det er både mhp. å få et godt planverktøy og et verktøy for god prising og arbeidsbeskrivelse. Det er i dag representanter både for nettselskap og entreprenører her.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe netLIN
  Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. Netlin følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Stikkprøvekontroll
  Gruppen er opprettet bl.a. for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Måling
  Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegrupper innen Vedlikehold
  Det er hele fire forskjellige referansergrupper innenfor vedlikehold:  En for strategi, en for "transformator, reaktor og spole", en for andre komponenter og en for bygg.
  Les mer om gruppene og se medlemmene
   
 • Beredskapsrådet
  Gruppen er knyttet mot REN Beredskap, og er en blanding av faggruppe og referansegruppe.
  Les mer om gruppen og se medlemmene

 Se flere grupper, medlemmene deres og mer informasjon om gruppene på siden for referansegrupper.

 

REN Prosjektgrupper

I forbindelse med arbeidet med enkelte RENblader eller fagområder, kan det opprettes midlertidige Prosjektgrupper i kontekst av et REN-prosjekt.  Disse er ikke tenkt å være permanente, og typisk vil en prosjektgruppe nedlegges når et prosjekt er ferdig.  Til enhver tid har REN et par prosjektgrupper kjørende.  De nåværende prosjektgruppene i regi av REN:

Les mer om de på siden for prosjektgrupper.

 

REN FoU-prosjektgrupper

REN styrer en del Forsknings- og utviklingsprosjekter, som har fått støtte av forskningsrådet og som er i samarbeid med forskjellige bedrifter og organisasjoner i Norge.  Disse prosjektene er:

 

Deltakelse i komitéer og eksterne prosjektgrupper

Representanter fra REN AS deltar i ulike nasjonale komitéer innen elektrofaget, for å holde oss oppdatert på området og bidra med vår bransjekunnskap. Les mer om hvilke komitèer og hva de arbeider med.