Måling av jording

Et av RENs mest populære bedriftsinterne kurs

Kurs i måling av jording med stor praktisk del

RENS bedriftsinterne kurs i måling av jording er et av våre mest populære kurs. Noe av grunnen til det er at det er praktisk rettet og foregår på deltakernes anlegg. Deltakerne får dermed erfaringer på sitt eget anlegg i løpet av kurset, som de får nytte av i sitt videre arbeid. Kurset er også kjent for å gi deltakerne både overraskelser og aha-opplevelser i forhold til sitt arbeid med jording og anleggene de opererer på.

Formål

Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordings-anleggene og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. I dag er det mange som bruker mye ressurser på utbedring av jordingsanlegg basert på feil målinger, noe som ofte fører til at man gjør kostbare tiltak på feil anlegg.

Målgruppe

Kurset er tilpasset de som skal gjøre målinger ute i feltet, samt de som skal bestille planlegge slike målinger og analysere måleresultat i ettertid. Det er viktig at de som utfører målingene og de som skal analysere måleresultatene har den samme kunnskapen, slik at de kan kommunisere om hvilke tiltak og målemetoder de skal velge for de ulike anleggene. Vi har god erfaring med at også ledelsen er representert på disse kursene.

Utstyr

REN stiller med alt av nødvendig måleutstyr. Deltakerne må ha arbeidstøy med synbarhet, hjelm og vernesko til den praktiske delen. Deltagerne kan også ta med eget måleutstyr for testing/diskusjon.

Gjennomføring

Kurset pleier å bli foregå over to dager, med både teoretiske og praktiske deler. Kurset starter med en halv dag innendørs teori, hvor man ser på krav til jordingsanlegg, hvorfor jording er viktig og hvorfor man må ha et bevisst forhold til det, hvilke målemetoder som finnes osv. Siste halvpart av dag 1 og første halvpart av dag 2 er utendørs, hvor det utøves praktiske målinger, utvalgte anlegg sjekkes og løsninger diskuteres. Kurset avsluttes innendørs med oppsummering og analyse av måleresultater, med litt ekstra fokus på beskyttelse mot overspenninger, tekniske løsninger osv.

For deltakerne vil et typisk program se slik ut:

Dag 1         Dag 2  
08:30 Start dag 1 teori (innendørs)   08:30-11:00 Praktisk del på anlegg fortsetter (utendørs)
09:00-09:45 Teori om jording   11:00-11:30 Lunsj
10:00-11:00 Teori om måling av jording   11:30-12:15 Anbefalinger for utførelse av jordingsanlegg (innendørs)
11:00-11:30 Lunsj   12:30-14:00 Analyse av bilder og måleresultater
11:30-12:15 Jordresistivitet   14:00-14:30 Oppsummering avslutning
12:30-13:00 Hvordan utføre målinger på en effektiv måte?   14:30 Slutt dag 2
13:00-16:00 Start praktisk del dag 1, utendørs på anlegg      
16:00 Slutt dag 1      

 

Som forberedelse til kurset vil REN komme dagen før kurset starter, for å foreta befaring av anleggene som skal benyttes i den praktiske delen. Dette for å planlegge den praktiske delen og sikkerheten rundt aktivitetene i den forbindelse. For å kunne ivareta sikkerheten på en god måte og sørge for best mulig utbytte for den enkelte deltaker, har REN satt et maksimalt antall deltakere på dette kurset til 20 personer.

Pris

Standard pris for et slikt kurs er kr. XX.XXXX,-  Dette inkluderer alt, dvs reise og opphold for foredragsholdere, måleutstyr, befaring, gjennomføring osv. REN stiller med to foredragsholdere på dette kurset. Bedriften holder selv kurslokale og eventuelt lunsj til deltagerne.

Dersom selskapet som bestiller ikke klarer å fylle opp kurset med sine egne ansatte, er det ganske vanlig å tilby naboselskap å delta (selge ledige plasser), og det er også vanlig at flere selskaper går sammen for å få avholdt kurset.

Bestilling

Dette er et svært populært kurs, og REN AS har begrenset kapasitet i form av foredragsholdere og tid til rådighet - det er derfor smart å sende forespørsel om dette kurset i god tid. Kurset avholdes typisk på våren og tidlig høst pga. uteaktivitetene. Spesifiser gjerne allerede i forespørselen flere aktuelle datoer.

Send forespørsel til kurs@ren.no.