Forskrifter, lover, regler og bestemmelser

På denne siden finner du informasjon og lenker videre til ressurser og publikasjoner i forbindelse med forskrifter, lover, regler og bestemmelser for nettvirksomheten i Norge.

REN Brukerguider

Det eksisterer ulike forskrifter for utstyr og arbeid innen elektrisk nett og anlegg, og det har skjedd mange avklaringer og presiseringer siden de ble utgitt. Eksempler for forskrifter er

  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) fra 2006
  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) fra 2006
  • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) fra 2013

REN AS har laget brukerguider til disse (krever abonnement):

Informasjon om tilgang og priser finnes på www.ren.no/produkter/ren-brukerguider . Detaljert informasjon om brukerguidene finnes på siden REN Brukerguider for forskriftene.

Lover forskrifter og veiledninger

Vi har samlet publikasjoner av og lenker til de mest sentrale lover, forskrifter og veiledninger som gjelder for nettvirksomhet i Norge på en nettside under temasidene for rettigheter, se gjeldende lover og bestemmelser.

Opphevede lover, forskrifter og veiledninger

I noen tilfeller er det lover, forskrifter og veiledninger fra det tidspunktet anlegget ble bygd som gjelder for anlegget. Derfor har vi også samlet et utvalg av opphevede lover, forskrifter og veiledninger slik at man kan finne tilbake til hva som var gjeldende på ulike tidspunkt.

Nasjonale normer

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utarbeider Norske Elektrotekniske Normer for bruk ved arbeid i nettet i Norge.  Se NEK FAQ ute til høyre på denne siden for å lese mer om NEK-publikasjonene.

Rettspraksis

Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere. Rettsutviklingen, enten det er lov eller forskrifter eller rettspraksis, ikke er en "fast", men snarere en "dynamisk" størrelse som stadig er under utvikling. Vi har derfor samlet noen av de mest interessante tidligere rettsavgjørelsene på en nettside, se oversikt over rettspraksis.

Viktige tidsskrifter

Gjennom nyhetsbladet Elsikkerhet informerer DSB blant annet om regelverksutvikling, tolkinger og presiseringer rundt regelverk, erfaringer fra tilsynsarbeidet, elulykker og strømskader etc.  REN har lagt ut en samle-oversikt over Elsikkerhet 55-91 med bokmerker, les mer om tidsskriftet her.

Temasider Rettigheter

REN har en arbeidsgruppe som jobber med ulike prosjekter innen rettigheter for elektriske anlegg og nettvirksomhet i Norge. Det eksisterer egne temasider rettigheter her på www.ren.no som inneholder resultatene fra den arbeidsgruppen og tilhørende arbeid.