Utredning vedrørende transformatorberedskap for kraftproduksjonsselskapene

I 2014 ble tanken om at kraftprodusentene skulle samarbeide om en beredskapsordning for krafttransformatorer (Generator Step Up) etablert. I 2016 begynte vi å kartlegge de tekniske parameterne for 235 GSU transformatorer. Våre funn tilsa at man ved å anskaffe 10 fleksible transformatorer kunne få en tilfredsstillende beredskap for disse 235 transformatorene. Vi tror at utvalget av disse 235 transformatorer er representativ for de fleste GSU transformatorer i Norge.

Publisert 04. april 2022

Magnus Johansson

Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

Illustrasjon av lager
Illustrasjon som viser kommende lager.

Lang prosess

Etter kartleggingen har vi planlagt og gjennomført en prekvalifisering av kjente leverandører til dette markedet i Norge. Deretter ble de gjennomført en del én av en to-trinns anskaffelse. Første del var en anskaffelse mht. å sikre at det utarbeidede teknologisk konseptet kunne la seg gjennomføre samt å få en prisoversikt. Vi fikk inn tilbud som bekreftet at dette kunne la seg løse, og vi hadde et utvalg av leverandører som kunne levere. Dette betyr at sluttføringen av anskaffelsen med valg av leverandør(er) kan gjennomføres innen relativ kort tid.

Etter dette så har vi utarbeidet flere økonomiske utredninger for å vise den økonomiske lønnsomheten i et slikt samarbeid. Våre kalkulasjoner kan være noe optimistiske for enkelte kraftverk og riktige for noen. Samtidig så har vi operert med kraftpriser som er langt lavere enn de man ser i dag, og som forventes holdt på et høyt nivå i noe tid fremover. Vi har også lagt oss på en havarifrekvens som vi mener er representativ i Norge og som stemmer godt overens med FASIT rapporteringen.

Annonse

I dette arbeidet så har det vært mye nybrottsarbeid på den tekniske siden, men like mye på å få produksjonsselskaper til å samarbeide om beredskap, Dette er både økonomisk riktig og miljømessig riktig da beredskapen på store og økonomisk kostbare komponenter kan holdes på et minimum.

Vi har hatt flere forslag på å minimalisere investeringen, og det siste forslaget går på å samarbeide om ett lager og én fleksibel transformator som dekker viktige produksjons lokasjoner.

Positive tilbakemeldinger

3 produksjonsselskaper, SFE Produksjon, Østfold Energi samt Statkraft, har allerede gitt positive tilbakemeldinger på utdelt investeringsramme. Fristen på tilbakemelding er i løpet av april.

Statkraft har vært en pådriver for arbeidet, og de ser nytten av et beredskapssamarbeid. Statkraft har i denne omgang stilt seg positive til å bidra til at lokasjonen utvides fysisk. Nå håper vi at flere selskaper ser nytten av å delta i beredskapsarbeidet med en lokasjon der vi kan samle viktige og eksisterende beredskapskomponenter, samt stake ut kursen for en fortsatt satsning på beredskap.

Dette ble presenteres på arrangementet Beredskapssamarbeid i REN på Stord i slutten av mars.

Annonse

Videre kartlegging

NVE har nylig utført en kartlegging av kritiske kraftverk. De jobber nå videre med en kartlegging og vurdering av klasse etter kraftberedskapsforskriften for disse. Situasjonen med pandemi, krigen i Ukraina, konflikt med Kina samt det grønne skiftet vil sette press på kraftforsyningen, både lokalt og globalt.

Når EU skal gjøre seg mer uavhengig av olje- og gassleveranser fra Russland vil dette sette press på produksjonskapasiteten på typisk utstyr i kraftforsyningen. Det forventes at dette medføres lengre leveringstider samt høyere priser. Derfor er det viktig at bransjen står sammen og samarbeider om gode beredskapsløsninger som kommer alle til gode! Vi er stolte og glade for å ha fått med oss Statkraft på denne spennende reisen.

Samarbeid - den beste løsningen

At kraftberedskapsforskriften setter krav til at en skal ha reparasjonsberedskap for klassifiserte produksjonsanlegg på lik linje som for nettanlegg er forskriften klar på. Så er det opp til de enkelte produksjonsverk å løse dette på best mulig måte. Helge Ulsberg fra NVE holdt et innlegg om dette på arrangementet Beredskapssamarbeid i REN på Stord. NVE mener at samarbeid om beredskapsmateriell er en rasjonell måte å oppfylle krav til reparasjonsberedskap på. Selv om vi i REN er inhabile i saken så kan vi ikke forstå annet enn at et samarbeid er den beste løsningen for å få dette til.

Annonse

Bilde viser logoen til ScanPole