Stor aktivitet hos REN Beredskap

REN arbeider mye med beredskap for tiden, såpass mye at vi også planlegger en utvidelse av lageret som for tiden rommer sjøkabel med tilhørende utstyr.

Publisert 17. juni 2021

Magne Solheim

Prosjektleder

Bilde viser beredskapslageret på Stord
Sjøkabelberedskap sitt lager

Mer fokus på beredskap

Arbeidet med beredskap er nå tatt inn i REN sin visjon og mål. Se egen artikkel om dette her.

To beredskapssamarbeid har opprettet egne sameier

1. juni samlet deltakerne i GIS-Beredskap og Nett-Transformatorberedskap-samarbeidet seg for å stifte sameiene som skal investere i materiell.

Sameiet for GIS består av 17 ulike selskaper som ser et behov for å investere i reservemateriell for denne typen anlegg. Selskapene kommer fra ulike bransjer, men alle har til felles at de eier infrastruktur som må kunne repareres raskt dersom den havarerer, da kan en ikke vente i 9-15 måneder på levering av materiell. Majoriteten er nettselskaper, men vi har også både industriselskaper og kraftprodusenter. En del av materiellet er i bestilling, og for resten er det utlyst en konkurranse i henhold til Lov om Offentlige anskaffelser. Levering av materiellet som er bestilt vil skje i løpet av vinteren, og det er utlyst en konkurranse om levering av mobile GIS med leveringsfrist i midten av august.

Annonse

Annonsen viser logoen til ProCab AS

Sameiet for nett transformatorer består av 17 selskap og styret i sameiet er det samme styret som sitter i REN transformatorberedskap AS. Det har vært jobbet effektivt med å stifte selskap, sameie, lage forespørsler etc. Men endelig begynner vi å komme i mål, og planen er at forespørselen sendes ut ila av neste uke, med prekvalifiseringsfrist i august, dette sikrer at både vi og leverandørene kan ta en vel fortjent sommerferie.

Bildet viser oversikt over medlemmene i sameie

Sjøkabellageret komplett i august

Som tidligere nevnt har det vært mye større aktivitet vedrørende sjøkabelberedskap enn først antatt. Dette har ført til at materielluttaket fra sjøkabellageret har vært relativt stort, og det har vært nødvendig å re-anskaffe noen kabeltyper. I disse dager har 240 mm2 D-nett kabel kommet inn, og 400mm2 R-nett kabel ventes inn i august.

Utredning om jordkabel

Prosjektet på jordkabel nærmer seg ferdig. Vi har fått inn det meste av data, og har systematisert disse. Det arbeides nå med å lage en anbefaling i form av en sluttrapport. Rapporten vil inneholde et forslag til hvilket materiell som bør anskaffes, og et forslag til en videre fremdrift. Det tas hensyn til behovet fra de øvrige samarbeidsgruppene når det gjelder koblingskabler og endeavslutninger. Vi forventer at de deltakende selskapene tar en beslutning om investering i løpet av høsten/vinteren.

Nye lagerfasiliteter

Da sjøkabel-lageret ble bygget, ble det dimensjonert for en senere utvidelse. Det er derfor mulig å bygge ut lageret for å romme de nye samarbeidene på GIS, Transformator og Jordkabel. Det har vært gjort en del arbeid allerede både med tegning/design, anskaffelse av grunn, og vurderinger i forhold til eierstruktur. Her er det mange utfordringer som må løses, og mye som må på plass. Vi forventer byggestart i løpet av våren 2022, og dimensjoneringen av lagertilbygget blir i stor grad avhengig av investeringsbeslutningen vedrørende beredskapstransformatorer (GSU) for kraftprodusenter.

Bildet viser en illustrasjon over lagerbygning
Arbeidsskisse for nytt lagertilbygg

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge