Hovedinnhold

Stikkprøvekontroll elmålere 2022

Årets stikkprøvekontroll er nå sluttført

Publisert 04. desember 2022

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

Årets kontroll har omfattet 54 837 målere, fordelt på 25 kontrollgrupper. 944 målere ble trukket ut til kontroll.

Dette gir en kontrollandel på 1,7 %. Det er et forholdsvis høyt tall, og skyldes først og fremst at en del selskaper ikke har vært flinke nok til å vaske og kvalitetssikre sine data.

Det har vært trukket ut 157 erstatningsmålere. Tilsvarer 16,6 %, et meget høyt tall. Hovedårsaken er den samme som nevnt over. Alt for mange av målerne i de innsendte målerfilene, har ikke vært tilgjengelig, i all hovedsak kassert.

Av de 157 er det 148 som har «Svært vanskelig adgang», eller «Kassert» som årsak.

Ingen av de testede målerne har feilet i kontroll dette året 😊

Det betyr at alle kontrollgruppene har fått karakteren «Godkjent» i første utplukk. Det betyr da selvsagt at ingen kontrollgrupper er gått til «Utplukk 2», eller fått karakteren «Underkjent».

For 2023 kan det pr nå se ut som antall målere som må til kontroll blir i omtrent samme størrelsesorden som inneværende år. Imidlertid vil det totale volumet neste år bli mer enn dobbelt så stort. Det medfører at vi neste år får en vesentlig lavere kontrollandel enn det som var tilfelle i år. Disse anslagene betinger rimelig vis at det ved oppdatering av målerfilene ved årsskiftet ikke kommer noen store overraskelser.

REN vil benytte anledningen til å minne om at fristen for innsending av oppdatert målerfil er 31.12.2022.

Benytter også anledningen til å takke for samarbeidet og ønske deg en riktig God jul!

Annonse

Annonsen viser bilde av logoen til Wavin