Stikkprøvekontroll av elmålere 2022

Gruppering og uttrekk av målere til årets stikkprøvekontroll er nå utført. Grupperingen er sammensatt og bestemt av REN som kontrolladministrator og Faggruppe Stikkprøveadministrasjon.

Publisert 29. mars 2022

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

På grunn av den generelle komponentmangelen, og for tiden uvanlig lang leveringstid på målere, har vi der det var mulig skjøvet kontrollen frem i tid.

REN som kontrolladministrator har sendt en henvendelse til Justervesenet for å informere om situasjonen. Vi har i den forbindelse bedt om få Justervesenets syn på saken. Pr 29. mars har vi ikke mottatt svar på henvendelsen.

Til årets stikkprøvekontroll er 57 458 målere gruppert for kontroll. 962 av disse målerne er trukket ut til kontroll.

Frist for å sende utplukkede måler til akkreditert laboratorium er 31. mai 2022. Fristen er satt av REN i samarbeid med Faggruppe Stikkprøveadministrasjon.

Laboratoriet rapporterer testresultatene direkte til REN. REN sin database oppdateres fortløpende så snart vi mottar resultater fra laboratoriet.

Annonse

Bildet viser logo til Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Vil også minne om at du kan følge med på status og fremdrift for de kontrollgruppene ditt selskap deltar i ved å logge deg inn på Stikkprøvesystemet på REN sine nettsider.

Det er også mulig å ta ut ulike rapporter over egne målere.

Ny ordning for fakturering av reservemålere

REN og Faggruppe Stikkprøveadministrasjon. har vedtatt at fra og med 2022 skal reservemålere som overføres til annet selskap netto-faktureres når kontrollen er sluttført. Det betyr at dersom du får overført en måler trukket som reserve fra annet selskap, behøver du ikke sende faktura for oppdraget med en gang. Det kan tenkes at du får behov for en reserve og at den går tilbake til selskapet du har fått en reserve fra. Da går det unødvendige faktura frem og tilbake.

Som erstatning for dette, vil REN når kontrollen er ferdig, sende oversikt til selskapene som har bedt om reserve og selskap som har mottatt oppdrag med å hente inn reservemåler. Det vil der fremgå hvem som bedt om reserve og hvem som har utført oppdraget. Antall reserver som har gått hvilken vei, vil selvsagt også komme frem. På den måten kan en unngå unødvendig arbeid med fakturering.

Annonse

Bilde viser logoen til ScanPole