Status stikkprøvekontroller

For kontrollåret 2019 var omfanget av målere gruppert til kontroll 150.837, fordelt på 47 kontrollgrupper. Det er trukket ut 2.382 målere til kontroll, tilsvarende 1,6 %. Det er i gjennomsnitt 3.209 målere pr kontrollgruppe.

Publisert 19. juni 2020

Knut Eliassen

Prosjektleder

Pr 2 mars 2020 har vi følgende status for 2019-gruppene:

  • 30 av gruppene er godkjent i første uttrekk. Gruppene representerer 115.127 målere.
  • 2 av gruppene er gått til utplukk 2, og omfatter 1.948 målere.
  • 15 av gruppene har en eller flere målere som ennå ikke er testet. Gruppene har dermed ikke fått sin konklusjon. Disse gruppene representerer 33 662 målere.
  • Antall målere med feil er så langt 3.

To av de underkjente målerne er i hver sin gruppe med henholdsvis 909 og 1.039 målere. Disse gruppestørrelsene blir ikke godkjent om de inneholder feil. Det er derfor tatt et nytt utplukk av disse gruppene.

Den siste måleren som ikke ble godkjent, er i en gruppe på 31 362 målere. Antall målere til kontroll er i denne gruppestørrelsen 125. Gruppen kan godkjennes med inntil 5 feil i første uttrekk.

Det har i denne kontrollrunden vært nødvendig å trekke ut reservemåler til kontroll i 147 tilfeller.

Status for kontrollåret 2020

2020 er året der flertallet av målere fra AMS utbyggingen skal underlegges kontroll. Plan for gruppering ble utført i tett samarbeid med Referansegruppe Stikkprøvekontroll. Stikkprøvekontrollen omfatter i år 2.229.232 målere. Målerne er fordelt på 46 kontrollgrupper. Foruten noen svært få grupper med spesialmålere, varier gruppestørrelsene i år fra 90 til 150.000 målere pr gruppe. Antall målere som er trukket ut til kontroll er 4.935, tilsvarende 0,22 %. Andelen målere til kontroll er ca. 1/8 av tilsvarende andel i 2019. Årsaken er at det i 2020 har vært mulig å danne større og mer kostnadseffektive kontrollgrupper. Dersom nettselskapene som deltar i RENs ordning for stikkprøveadministrasjon hadde valgt å gruppe målerne selskapsvis, ville antall målere til kontroll blitt noe over 17.000. Det er altså lønnsomt med hensyn til kontrollkostnaden å gruppere sammen i større grupper. Men det gir selvsagt nettselskapene som deltar noen forpliktelser ovenfor de selskapene en grupperer sammen med.

Så langt er 2.010 målere rapportert kontrollert av laboratoriene. Ingen målere er underkjent. 20 selskap er ferdig med sin del av jobben. Nytt av året er det at REN i dialog med laboratoriene som utfører den tekniske testen av målerne, har lagt om rapporteringsrutinene. Nettselskapene behøver ikke lenger sende utplukksfilen til laboratoriet. Nettselskapet får en fil med sine målere. Laboratoriene får en fil med alle målere uttrukket til kontroll. Laboratoriene rapporter testresultatene til denne filen. REN laster så resultatene i filen inn i databasen.

Etter litt innkjøringsproblemer, ser dette nå ut til å fungere som det var tenkt. Nettselskapene kan laste ned resultatet av kontrollen for sine målere, så snart laboratoriet har rapportert til Administrator, på RENs hjemmesider.

Det er også mulig for nettselskapet selv å laste ned utplukksfilen ved å logge seg på systemet via RENs nettside.

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst

Uttrekk av reservemålere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere, setter i §51 kriterier for i hvilke tilfeller en uttrukket måler kan erstattes med en annen. Forskriften setter også krav til at rekkefølgen på reservemålere skal være forhåndsdefinert. Det betyr at når det trekkes ut en reservemåler kan den bli overført til annet selskap. I slike tilfeller kan det selskapet som da må hente inn måleren og sende den til kontroll, fakturere det opprinnelige selskapet kr 4.000.- for oppdraget.

REN og Referansegruppen har utarbeidet et standard skjema som fylles ut og sendes REN når det er behov for reservemåler. Se også Årsplan for stikkprøvekontroll. Begge deler finner du her.

Corona-utfordringer

På bakgrunn av dagen situasjon, og tilbake-melding fra de deltagende nettselskapene, har REN som kontrolladministrator, i samråd med REN Referansegruppe Stikkprøveadministrasjon, besluttet å forlenge fristen for innhenting og innsending av målere 01.09.2020.

Det er også besluttet at alle deltagende selskaper må levere statusrapport 15.06.2020 og 15.08.2020 til Administrator.

Dersom besøk hos noen kunder kan medføre spesielt høy smittefare, anbefales det at målerbytte hos disse legges til slutt. Det vil trolig være enkelte målere en på grunn av forhøyet smitterisiko ikke vil klare å innhente innen den nye fristens utløp. Administrator og Referansegruppen vil vurdere denne situasjonen fortløpende.

Det er avklart med Justisvesenet at det pr i dag ikke er generell adgang til å trekke ut reservemålere med korona/smitte som begrunnelse, men at dersom vi pr 01.09.2020 sitter igjen med et mindre antall målere som en på grunn av korona ikke har fått innhentet, kan det på det tidspunktet trekkes reserver for disse.

Kontakt Knut Eliassen ved spørsmål.

Annonse

Annonsen viser bildet av en skrellet mandarin med følgende tekst: Halve jobben er allerede gjort! PROlight-TW har ingen felles ytterkappe som må avmantles.