Anskaffelser - Innkjøp 

Anskaffelser - Innkjøp er for nettselskapene regulert av Lov om Offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

På disse web sidene har REN samlet relevant informasjon om gjennomføring av anskaffelser, referanse til typiske kontraktstandarder samt forslag til forespørsler for de mest aktuelle anskaffelsene som gjennomføres av nettselskapene. Forslagene tar utgangspunkt i de RENblad som dekker aktuelt omfang.

REN AS har en egen referansegruppe for anskaffelser og samarbeider med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i forbindelse med arbeid innen rettigheter, forskrifter, avtaler, offentlige anskaffelser og øvrig juss. Les mer om samarbeidet og selskapet.

Generelt lover og forskrifter 

Det er en rekke lover og forskrifter, i tillegg til lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften, som kan komme til anvendelse ved gjennomføring av et anskaffelse-innkjøp. Dette er en kort gjennomgang av de viktigste.

 

Gjennomføring

Anskaffelser og innkjøp kan gjennomføres på ulike måter. Er anskaffelsen/innkjøpet regulert av lov om offentlige anskaffelser, og forsyningsforskriften, så inneholder disse regulering av mulige gjennomføringsmåter.

Publisering, prekvalifisering

For å få konkurranse på anskaffelsen må leverandører få vite om at man gjennomfører en anskaffelse. Publisering av anskaffelsen kan skje på flere måter. Er anskaffelsen/innkjøpet regulert av lov om offentlige anskaffelser, og forsyningsforskriften, så inneholder disse krav til publiseringsmetoder.

 

Tilbudsevaluering, primært ved konkurranse med forhandling 

Tilbudsevaluering er et viktig steg for å velge beste tilbud. Det er en rekke sensitive forhold som skal behandles og tilbyderne har krav på å bli behandlet seriøst samt ivaretagelse av deres forretningsmessige informasjon som sikrer at informasjon ikke kommer på avveie. Er anskaffelsen/innkjøpet regulert av lov om offentlige anskaffelser, og forsyningsforskriften, så inneholder disse noen krav til hvordan dette skal gjøres.

Innsyn og klagebehandling

Anskaffelser og innkjøp i regi av monopolvirksomheter er generelt regulert av offentlig innsyn.

 

Kravspesifikasjon

Det finnes flere måter å lage en kravspesifikasjon/omfangsbeskrivelse. Dette avhenger blant annet av omfang, type kontrakt og kontraktstandard, samt hvordan man ser for seg gjennomføring av forespørsel og leveransen gjennom inngått kontrakt.

Kravspesifikasjonen er kommunikasjonsmediet mellom Oppdragsgiver og Leverandørene i en anskaffelse. I en kontrakt med valgt leverandør er kravspesifikasjonen sammen med leverandørens tilbudte løsning det kontrakten angir som skal leveres etter endt testing.

Kontraktstandarder

Det er en rekke kontraktstandarder som kan benyttes til forespørsel og kontrakt. De ulike kontraktstandardene gjenspeiler de behovet som er tenkt dekket, for eksempel IT, bygg og anlegg, levering (og montering) av elektrisk utstyr osv.

 

RENs forespørselsmaler

RENs forespørselsmaler baseres på innspill og erfaringer fra medlemsselskapene innen de aktuelle omfangstypene. Malene er i noen tilfeller basert på RENblad og malene er kun tenkt brukt som et utgangspunkt for en spesifikk anskaffelse med påfølgende kontrakt. Malene er ikke på noen måte ferdig til bruk i en anskaffelse. De må tilpasses behovet for hver enkelt anskaffelses i hvert enkelt tilfelle. REN har ikke noe ansvar for bruken av malene i en reel anskaffelse, ei heller har REN noe ansvar ift. det endelige resultatet av anskaffelsen.

REN Juss-nytt

Gjennom RENs samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig får vi tilgang til SVW jevnlige publiserte "REN Juss-nytt", som er et bilag til REN-Nytt, samt en del andre publiserte tema. REN har samlet opp det som berører anskaffelser, slik som force majeure (ift. corona pandemien som gjerne kan benyttes generelt), forhandlinger, konkurranseutsetting mm slik at man kan benytte disse i forbindelse med sine anskaffelser.

.

 

REN inngåtte rammeavtaler

På vegne av REN Sjøkabelberedskap AS og medlemmene i RENs sjøkabelsamarbeid, har REN inngått rammeavtaler til bruk ved beredskapshendelser. Rammeavtalene inneholder også en mulighet for medlemmene til å benytte disse ved prosjekter relatert til de ulike avtalenes omfang:

  • Kjøp av sjøkabler iht RENblad 9302, avtale med Nexans AS og Prysmian Group Norge AS. Avtalene gjelder sjøkabler av type K800; en leder 170 kV 800 mm2, K400; en leder 170 kV 400 mm2,  K240; 3 leder 36 kV 240 mm2, K95; 3 leder 24 kV 95 mm2, og K50; 3 leder 24 kV 50 mm2
  • 1. linje maritim sjøkabelberedskap ved Amundsen Diving som omfatter feilsøking og reparasjon av sjøkabelanlegg. Avtalen omfatter det samlede behov for beredskap for fiber‐, lavspent‐ og høyspent sjøkabel. Førstelinjeberedskap er utrykning med båt med ROV/dykker til havarert kabel for å avdekke feilsted, skadeomfang og om mulig feilårsak. Avhengig av risikovurdering kan også førstelinjeberedskap inkludere mindre reparasjoner og sikringsarbeid av skadestedet. Andrelinjeberedskap er mobilisering av fartøy og transport av reserveutstyr til skadested og tilrettelegging for skjøting eller installasjon av kabel og eventuelt fjerne gammelt anlegg. Avtalen dekker også tilstandskontroll/ inspeksjon av regionalnettskabler
  • 2. linje maritim sjøkabelberedskap ved Seløy Undervannsservice. Andrelinjeberedskap er mobilisering av fartøy og transport av reserveutstyr til skadested og tilrettelegging for skjøting eller installasjon av kabel og eventuelt fjerne gammelt anlegg. Denne avtalen med Seløy omhandler 2 linje beredskap og dekker også mulighet for etablering av nyanlegg.
  • Reparasjonsberedskap ved ON Energi  som dekker beredskap for feilsøking og reparasjon av sjø- og jordkabelanlegg. Kontrakten omfatter avrop for feilsøking, reparasjon og bygging av nye kabelanlegg. Arbeidet omfatter blant annet, men ikke begrenset til, utførelse av reparasjonsskjøter om bord i tredjeparts fartøy, eller arbeider på land i landtak, skjøteområder eller termineringsområder.

 

Alle avtalene har avropsavtaler og er tilgjengelig for de registrerte medlemmene i sjøkabelsamarbeidet på RENs web sider for sjøkabelberedskap https://www.ren.no/beredskap/samarbeid/pages/viewpage.action?pageId=20807896