Temasider Rettigheter på www.ren.no

Temasider Rettigheter på www.ren.no

"Temasider Rettigheter" inkluderer oversikt over lover og forskrifter (gjeldende samt opphevede), sider om arealplanlegging, rettighetserverv og relevant rettspraksis m.m.

Arbeidsgruppen Rettigheter har samlet en del informasjon fra "Rettigheter-prosjektet" inn på egne temasider på www.ren.no. Disse er nå lansert, og ligger på:

www.ren.no/tema/rettigheter

Tanken med sidene er å samle mye informasjon om temaet på en plass og få systematisert dette for personell som arbeider innen emnet. Innholdet på sidene er fordelt på følgende områder:

 • Lover, forskrifter og veiledninger
  På den siden finner man en samling av de mest sentrale lover, forskrifter og veiledninger som gjelder for rettigheter til elektriske anlegg. I noen tilfeller er det lover, forskrifter og veiledninger fra det tidspunktet anlegget ble bygd som gjelder for anlegget. Derfor har vi også samlet et utvalg av opphevede lover, forskrifter og veiledninger slik at man kan finne tilbake til hva som var gjeldende på ulike tidspunkt
   
 • Rettspraksis
  Her er det samlet rettspraksis / et utvalg dommer innen rettigheter i tilknytning til nettanlegg. Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere.   
   
 • Arealplanlegging
  Elektriske anlegg båndlegger store arealer og det er derfor viktig at nettselskapet involverer seg tidlig i de offentlige planprosessene slik at man sikrer areal for nye anlegg og ivaretar interessene for eksisterende anlegg. Når man skal i gang med et tiltak i nettet, er det viktig at dette både blir tilpasset til egne langsiktige nettplaner, kraftsystemplaner samt offentlige arealplaner.  Siden linker videre til RENblader som støtter arbeid innen arealplanlegging, som f.eks. forslag til brevmaler/standardsvar som kan benyttes, og sjekklister til bruk for behandling av kommuneplan og reguleringsplaner.
   
 • Rettighetserverv
  Etablering av elektriske anlegg forutsetter som oftest fremføring over annen manns eiendom, enten gjennom luft eller i kabler. Etableringen forutsetter i så fall at nettselskapet skaffer seg nødvendige rettigheter til dette ovenfor eierne av, eventuelt også andre rettighetshavere i, berørte eiendommer (privatrettslige tillatelser). Siden for rettighetserverv beskriver noe av prosessen i denne forbindelse, med videre linker til RENblader etc.
   
 • Informasjon om arbeids- og styringsgrupper
  På siden for arbeidsgruppe er det listet opp både nåværende og tidligere medlemmer av arbeidsgruppen. I tillegg er det på siden for styringsgruppe angitt informasjon om Styringsgruppen, som er opprinnelige selskapene som startet prosjektet.    


Temasidene om rettigheter finner man under toppmeny-punkt "Tema" på forsiden av www.ren.no.


Temasidene innen Rettigheter vil fortsette å utvikles, med mer stoff og innhold - og vil også oppdateres etter hvert som det lages nye RENblader innen fagområdet. 

Hvis du har kommentarer eller tilbakemelding på temasidene, så send dem gjerne til Kåre Espeland, kare@ren.no

 

Kåre Espeland, REN AS