REN publiserer nye AUS-blader

REN publiserer nye AUS-blader

REN har i lengre tid jobbet med AUS-prosedyrer, og publiserer nå nye RENblader innen dette, som et supplement til AUS-håndboken (RENblad 8200)

REN har idag offentliggjort fem nye RENblader innenfor fagfeltet "Arbeid Under Spenning" (AUS), og disse inneholder forslag til prosedyrebeskrivelser og krav til AUS-arbeid på1 kV kabel og luftlinjer:

RENblad 8201
Link: /renblad/8201
Tittel: LS luft - AUS prosedyre - Strekking av 1kV uisolert line
Omhandler: AUS-prosedyre for strekking av blanke 230V liner i nærhet av annet spenningsførende anlegg.

RENblad 8202
Link: /renblad/8202
Tittel: LS luft - AUS prosedyre - Klipping av 0,4 kV blanke liner
Omhandler: AUS-prosedyre for klipping av blanke 230V liner.

RENblad 8203
Link: /renblad/8203
Tittel: LS luft - AUS prosedyre - Klipping av EX ledning
Omhandler: AUS-prosedyre for klipping av EX-hengeledning, 1 kV line.

RENblad 8204
Link: /renblad/8204
Tittel: LS luft - AUS prosedyre - Strekking av EX ledning
Omhandler:  AUS-prosedyre for strekking av 1 kV EX-hengeledning i nærheten av annet spenningsførende anlegg, og eventuell tilkobling av EX-ledning fra blank line.

RENblad 8205
Link: /renblad/8205
Tittel: LS Kabel - AUS prosedyre - Skjøting av 1 kV kabel
Omhandler: AUS-prosedyre for shunting og skjøting av 1 kV-kabel, i forbindelse med at en bestående kabel skal forlenges.

RENbladene er utarbeidet som forslag til prosedyrer som bedriftene kan ta i bruk og være trygg på at hvis de følges så vil det være i henhold til forskriftene på området. Formålet med RENbladene er generelt å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres. I prosedyrene er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarrierer er det ført opp anvendelse av isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy, som tillegg til ledningsisolasjonen.

RENbladene er utarbeidet i henhold til de krav som er satt i AUS-boken. Harald Thomassen, som jobber som konsulent for REN innen AUS har foretatt den siste kvalitetskontrollen av prosedyrene. Han har mange års erfaring innenfor fagfeltet og ivrer for at nettselskapene skal gjøre mer AUS-arbeid. Han minner om at de generelle forskriftskrav alltid må sees på som et minimum av sikkerhetskrav: 

- Det er altså alltid tillatt å iverksette sikkerhetstiltak ut over det som kanskje anses som tilstrekkelig. Ved arbeid hvor avstandene blir ekstra korte er det viktig at en har klart for seg hvilke kortslutningseffekter som er aktuelle og hvilken lysbueenergi som en montør kan bli utsatt for om et uhell skulle oppstå. Vi skal alltid se for oss at noe uforutsett kan oppstå og da skal montøren komme fra en eventuell hendelse med helsen i behold. Riktig vernenivå mot lysbueenergi er derfor viktig, sier Harald.