Oppdatert kostnadskatalog 2014

Oppdatert kostnadskatalog 2014

Kostnadskatalog revisjon 1 - 2014 er ute. Det er noen mindre feilrettinger, litt endringer på Utendørsbelysning, samt oppdatering av enhetspriser.

SSB har nok en gang omarbeidet statistikkunderlaget sitt, og det var derfor nødvendig med en liten omlegging av montørtimeprisen, samt at det var tid for å justere sykefraværsprosenten. Oppdatert veileder for kostnadsoppbygging vil bli lagt ut rett over helgen.

De viktigste nøkkeltallene er:

Montørtimepris - endret fra 644 til 645 kr. SSB har nå eksplisitt oppgitt gjennomsnittlig avtalt månedslønn for energimontør, som vi har brukt i vårt underlag. Denne var litt lavere enn våre tidligere tall. Prosjektingeniør timepris - endret fra 729 til 763 kr.

En del av denne økningen skyldes økning i gjennomsnittlig sykefravær som har gått opp fra 4,8 til 5,5 prosent (benytter lik sats for alt personell). For øvrig arbeidskraft har vi som tidligere brukt SSBs indeks for veibygging. Denne hadde en økning på 4,1 poeng, som gir 2,9 % økning. For maskinressurser er økningen noe lavere, 1,9%.

Vi har gått ut og spurt et representativt utvalg av våre brukere om de opplever skjevheter i materiellprisene i katalogen (dette for å avgjøre om vi skal ta en omfattende prisundersøkelse) Det var enstemmig svar. Ingen nevneverdige skjevheter er oppdaget, og vi har derfor også i år kun indeksregulert materiellprisene. SSBs tall sier 2,3 %.

For mer detaljert dokumentasjon og referanse til de ulike indekser og nøkkeltall, se "Veileder for kostnadsoppbygging" som kommer i ny utgave i neste uke - og er nedlastbar fra "hjelp" menyen i Prosjektsystemet.