Oppdateringer på Planbok

Oppdateringer på Planbok

Innhold i Planbok-produktet er oppdatert, med dokumentene "Økonomiske tabeller", "Kostnadskatalog transmisjonsnett" og "Tapskostnader"

Tidligere i januar i år ble oppdatert Tesla-program lagt ut i Planboka (med lisens for 2019).  Senere er det publisert ytterligere tre endringer:

 1. Oppdatert dokument "Økonomiske tabeller"
  Dokument "Økonomiske tabeller" er oppdatert pr. 14. februar 2019 slik at det er iht. Finansdepartementets og NVEs anbefaling om risikojustert kalkulasjonsrente på 4,0 %.  Dokumentet har endret størrelse fra 7 til 11 sider.
   
 2. Nytt dokument "Kostnadskatalog transmisjonsnett"
  Det er lagt ut et helt nytt dokument
  "Kostnadskatalog transmisjonsnett" pr. 14. februar 2019, og det erstatter tidligere "Kostnadskatalog 2005". 

  Dokumentet presenterer gjennomsnittskostnader med relativt standardavvik for kraftledningsanlegg og transformatorstasjoner på 420 kV. Datagrunnlaget for kostnadskatalogen er i hovedsak nye kraftledninger og transformatorstasjoner som er ferdigstilt i perioden 2013–2018. Gjennomsnittskostnadene er beregnet ved å indeksjustere da rapporterte kostnadene.

  For kraftledninger presenteres totalkostnadene fordelt på kostnadskategoriene liner og master inkl. fundamenter og jording, grunn- og rettighetserverv, og annet.

  For transformatorstasjoner presenteres material-, transport og montasjekostnader for krafttransformator, felt, jordspole, reaktor og kondensatorbatteri. Felleskostnadene for en transformatorstasjon (grunnarbeid, bygninger og andre felleskostnader) vil avhenge av størrelsen på stasjonen, og i kostnadskatalogen er dette kategorisert i liten, middels og stor transformatorstasjon. Disse felleskostnadene presenteres som et "påslag", dvs. en faktor som multipliseres med de totale elektrotekniske kostnadene.

  Det har vært ekstra stor oppmerksomhet omkring Kostnadskatalogen for transmisjonsnett, ifm. taksering av kraftanlegg for eiendomsskatt. KS har nå i mars publisert en veileder for taksering av kraftanlegg, se mer informasjon på KS.no.
   

 3. Oppdatert dokument "Tapskostnader"
  Dokument "Tapskostnader" er oppdatert med endringsdato 15. mars 2019 og revisjonsmerknad "Oppdaterte tapskostnader".  Oppdateringen erstatter første versjon av dokumentet fra 26. februar 2014.


Videre informasjon: