Nytt verktøy: Overharmonisk kalkulator

Nytt verktøy: Overharmonisk kalkulator

Vi lanserer verktøy for beregning av kvoter for overharmonisk støy. Verktøyet kan benyttes ved tilknytning av en stor og støymessig krevende kunde. Beregningene danner grunnlag for størrelsen kundens støykvote, som også kan hjelpe nettkunden å velge passende utstyr.

Verktøyet finner du i Prosjektsystem, og er tilgjengelig for alle kunder som har abonnement på Distribusjonsnett.

Forskrift om leveringskvalitet (FoL) har vært gyldig siden 1. januar 2005. Forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, herunder også en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling.

I FoL settes grenser for hvor mye elektrisk støy som kan forekomme i nettet. Det er nettselskapenes oppgave å overvåke støyen, og treffe tiltak dersom støyen blir for stor. For mye støy påvirker elektriske apparaters funksjon og levetid, og mennesker opplevelser i form av for eksempel flimmer i lyset.

De siste årene har det vært en stor utvikling av komponenter og bruk av elektrisitet i samfunnet. Vi har eksempelvis tatt i bruk LED-belysning, varmtvannsberedere uten tank, induksjons- og mikrobølgeovner. I tillegg opplever vi at salg av elbiler og ladbare hydridbiler har økt kraft. Bilferger blir elektriske, og det samme blir oppdrettsanlegg til fisk. Etterspørselen etter landstrøm til større skip har økt betydelig.

Alle disse nye bruksmønstrene for elektrisitet påvirker kvaliteten som FoL regulerer. Ved hjelp av kalkulatoren kan store kunder gis en kvote for hvor mye de får lov til å støye. Kalkulatoren kan benyttes som en del av nettselskapets prosjektering ved tilkobling av en stor og støymessig krevende kunde. For nettkunden gir kalkulatoren en maksimal støykvote, som vil påvirke kundens valg av utstyr.

Resultatene som kalkulatoren beregninger er basert på en metode som er utarbeidet av IEC. IEC 61000-3-6 beskriver metoder og deler kundene inn i tre ulike kategorier (stages), hvor

Stage 1 - Små belastninger i et sterkt nett uten behov for beregning

Stage 2 - Større belastninger som krever beregninger med bruk av kalkulator
Større belastninger som krever beregninger med bruk av kalkulator. Søylediagram er valgt til å vise anbefalt planleggingsgrense, slik den er angitt av IEC. På den måten sammenlignes summen av grunnstøy (antatt eller målt) og beregnet kvote for tilknytningen.

Søylediagrammet er en visualisering av deler av resultatet. Kvote som er beregnet finnes i sin helhet i den tilførende tabellen.

Stage 3 – Vurdering av om beregningene i kalkulatoren er for strenge og kan lempes på
Dette kan være aktuelt når

  • Eksisterende støynivå er lave
  • Det er få andre kunder som genererer støy i området
  • Det ikke er planlagt nytt støyende forbruks i området

Stage 3 kan også benyttes hvis man tillater betinget tilknytning til nettet.

 

For å gjennomføre beregning av støykvoter, må følge inndata registreres:

Resultatene fra beregningen presenteres direkte i verktøyet. De illustreres både grafisk i søylediagram som vist øverst i artikkelen, og detaljert i tabell som du ser nedenfor. Det er også mulig å eksportere en PDF-rapport som viser både inndata og beregningsresultater.

Alle kunder som har abonnement på Distribusjonsnett vil ha gratis tilgang til verktøyet ut 2020. Deretter vil tilgang kreve abonnement på Verktøy, som lanseres fra samme dato.