Kostnadskatalog revisjon 2 - 2011

Kostnadskatalog revisjon 2 - 2011

Versjon 2 - 2011 (nr 13) av REN kostnadskatalog blir tilgjengelig tirsdag 13. desember. Den inneholder mye nytt og store strukturelle endringer.

I forbindelse med tilrettelegging og endring av katalog-malene slik at de passer bedre med resultatet av prosjektet "Tiltakspakker i fordelingsnettet", er mange av budsjettkodene delt opp i mindre biter, samt at mange av de viktige (kostnadsdrivende) pakkene er flyttet opp til nivå 2 i malene. For dere som lager kalkyler, vil det si at det i mange tilfeller må benyttes flere budsjettmaler for å få til samme kalkyle, enn det som var tilfellet i forrige versjon av katalogen. Nedenfor er beskrevet mer om endringene innenfor hvert anleggsområde

Grøfte og kabelkoder
Grøftekodene har fått en flatere struktur eg er rendyrket som rene grøftekoder. Det betyr at alt som skal opp i grøften må velges i tillegg. Jordtråd og kabelrør er flyttet ut av grøftekoden og det er laget en egen budsjettkode for disse. Det er mange som har etterspurt dette. En vil nå få et tydeligere skille mellom det som er typiske kostnader som man får fra en anleggsentreprenør og de kostnadene som kommer fra egne mannskaper eller en elektroentreprenør.
I tillegg til grøft, har det nå kommet egne koder for støpt kabelkanal. De opprinnelige kabelkodene er merket om, slik at en ser at dette er kabel som blir forlagt direkte i grøft. Det er laget et nytt sett med koder for kabeltrekking inn i rør/kanal. Det er også laget nye koder for HS kabel 400 mm2 og 630 mm2 direkteforlagt i grøft, men disse er ikke tatt med på trekking.

Luftledning
Innholdet i mastesamlingene er flyttet opp et nivå for at mastebildene skal bli mer synlige og for at det som virkelig koster penger i et linjeprosjekt blir mer tilgengelig.

Drift, vedlikehold, tilstandskontroll og fornyelse og demontering.
Det er laget mange nye koder innen dette området. Det er blant annet laget en egne kode for flytting av kabelskap og flytting av LS kabel.

Priser
Materiell: Ingen prisjustering (KPI er NED 0,1 prosentpoeng)
Arbeidsressurser: Ingen prisjustering (ingen nye tall fra SSB foreligger)
Maskinressurser: Ingen prisjustering

Av Magne Solheim, REN