Informasjon om NK 301-gruppe

Informasjon om NK 301-gruppe

Det er opprettet en gruppe innen NEK systemet som skal utarbeide en norm for tilknytning av lavspenningsinstallasjoner til distribusjonsnettet.

En rekke lover, forskrifter, normer og retningslinjer regulerer grensesnittet mellom lavspenningsinstallasjoner og distribusjonsnettet. Det finnes ikke noen internasjonal eller norsk norm som på en koordinert måte regulerer de sentrale problemstillingene i dette grensesnittet.

Det har derfor startet et nasjonalt standardiseringsarbeid med mål å utvikle en ny norsk elektroteknisk norm hvor arbeidstittelen er; "tilknytning av lavspenningsinstallasjoner til distribusjonsnett".

Tilknytningsprosessen utføres på svært mange ulike måter i dag, og det er behov for å standardisere dette samt komme frem til definisjoner som blir felles for alle bransjer. Arbeidet skal være ferdig i 2013, og REN er representert i arbeidet.

Av Hans Brandtun, REN