HØRING OKTOBER 2016

HØRING OKTOBER 2016

Høringen inneholder prosedyre for ekom montører

Høring RENblad 1305 – IK – Prosedyre – ekom arbeid i lavspentsone

REN har etter ønske fra våre kunder utarbeidet et nytt RENblad som beskriver prosedyre for ekom-montører som skal arbeide innenfor lavspenningssonen på fellesføringsanlegg. Prosedyren inneholder mange nye tegninger og beskriver risikoforhold som må tas hensyn til når det skal arbeides i nærheten av elektriske anlegg iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Prosedyren beskriver sikkerhetstiltak som eksempelvis krav om at det alltid skal være to personer tilstede ved denne type arbeid. Videre beskriver prosedyren krav til personell og utstyr.

Høringsinnspill sendes til andre@ren.no innen 15.11.2016.