Høring april 2015

Høring april 2015

Høringen denne måneden omfatter et RENblad som sorterer under produktet "Stasjonsanlegg": Retningslinjer for spolejordet distribusjonsnett.

Retningslinjer for spolejordet distribusjonsnett

Åpne: RENblad 7505 Stasjonsanlegg - Retningslinjer for spolejordet distribusjonsnett

Kabling av distribusjonsnettet oppfattes i dag som en problemfri og fremtidsrettet løsning. Det er imidlertid fysiske grenser for hvor store jordstrømmer en kan ha i nettet.

For noen få ti-år siden var andel av kabel i nettet begrenset. Nå erstattes luftlinjer med kabel, og jordstrømmene stiger radikalt fordi kabler genererer 50-100 ganger mer jordfeilstrøm pr. lengdeenhet i forhold til luftlinjer. For å holde tritt med de økende jordstrømmene monterer nettselskapene jordspoler.

Det som gjelder nå er moderne regulerspoler med parallellmotstand i lag med resonansregulatorer og jordfeilretningsreleer.

Kostnadene med sentrale og desentrale spoler, samt kostnaden med oppdeling av nettet den dagen nivået på jordstrømmen overstiger anbefalt maksimalverdi må også regnes inn i kablingskostnadene. Utetiden er lengre og reparasjonskostnaden større, når det oppstår feil i kabel i forhold til luftnett.

Bransjen har så langt hatt ulike oppfatninger om hvordan ukompensert reststrøm skal beregnes. Dette RENbladet konkretiserer hvordan dette skal gjøres.

I tillegg gis det konkrete anbefalinger vedrørende drift av spolejordet nett.

Tilbakemelding sendes på e-post til magnus@ren.no
Høringsfrist er 15. mai 2015