HØRING MAI 2020

HØRING MAI 2020

Her er oversikten over RENblader på høring denne måneden

RENblad 1028 Instruks for sikkerhetsansvarlig skogrydding:

Last ned

RENbladet gjelder skogrydding langs luftlinjer. Her er det beskrevet både maskinell rydding og manuell rydding. Det er forsøkt beskrevet grensene for når det er påkrevd med en LFS med kvalifikasjoner iht. FEK, og når det kan være en «sikkerhetsansvarlig skogrydding». Ved maskinell rydding vil dette foregå etter retningslinjene gitt i RENblad 1019.

Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no

Høringsfrist: 20. juni 2020

 

 

RENblad 1307 Prosedyre for spenningssetting av LS installasjoner:

Last ned

Dette er et nytt RENblad. RENblad 1307 beskriver krav til spenningssetting av anlegg mellom nettselskap og installatør. Historisk sett har det vært en del ulykker på grunn av manglende samhandling mellom nettselskap og faglig foretak, som spesielt har vært knyttet til mangel på rollefordeling og prosedyrer mellom partene.

Kommentarer til høringen sendes til andre@ren.no

Høringsfrist: 20. juni 2020

 

RENblad 4102 Samhandling mellom nettselskap og kunde ved tilknytning

Last ned

Formålet med RENblad 4102 er å gi klare og entydige retningslinjer for prosessen ved tilknytning av kunder. Dette RENbladet gjelder for all tilknytning inkludert plusskunder. Den gjelder ikke for lokal produksjon dvs. innmating over 100 kW til nettet.

Den som prosjekterer og utfører elektriske installasjoner skal ha korrekte tekniske opplysninger fra netteier for å kunne utføre dette på en tilfredsstillende måte etter gjeldende forskrifter og normer. 

Tilsvarende må netteier sikre seg at kunde får tilfredsstillende spenningskvalitet, og er avhengig av å få korrekte data fra kunden.

Kommentarer til høringen sendes til andre@ren.no

Høringsfrist: 20. juni 2020

 

 

RENblad 6052 Drift og betjening av 12-24kV koblingsanlegg type RGB

Last ned

RENbladet tar for seg hvordan RGB-anlegg betjenes og driftes. Det er tatt utgangspunkt i de opprinnelige driftsveiledningene og erfaringer fra bransjen.

RENbladet er det første i en større serie som vil bli laget for å ta vare på kunnskap om eldre brytere som finnes i distribusjonsnettet.

Kommentarer til høringen sendes til bjorn.inge@ren.no

Høringsfrist: 20. juni 2020

 

RENblad 6054 Vedlikehold av 12-24kV koblingsanlegg type RGB

Last ned

RENbladet tar for seg hvordan vedlikehold kan utføres på slike anlegg. Det er tatt utgangspunkt i de opprinnelige vedlikeholdsveiledningene og best praksis i bransjen.

RENbladet er det sammen med RENblad 6052 det første i en større serie som vil bli laget for å ta vare på kunnskap om eldre brytere som finnes i distribusjonsnettet.

Kommentarer til høringen sendes til bjorn.inge@ren.no

Høringsfrist: 20. juni 2020