Høring juni 2020

Høring juni 2020

To nye RENblad sendes på høring i juni

RENblad 7684 Elektronisk sikring av transformatorstasjoner

Last ned

Formålet med dette RENbladet er å beskrive elektronisk sikring og overvåking av transformatorstasjoner og koblingsstasjoner (Stasjonsanlegg).

Bladet gir en enkel innføring i sikringsfilosofi, løsninger samt eksempler på måter å tilfredsstille kravene i «Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen -- kraftberedskapsforskriften».

Dette må også ses i sammenheng med RENblad 7683 som beskriver områdesikring (typisk gjerder og porter) og RENblad 7685 som beskriver skallsikring (typisk vegger, dører og vinduer) av det enkelte objekt.

Høringsfrist 25 juni

Tilbakemelding sendes på e-post til marius@ren.no

 

RENblad 8101 Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet

Last ned

Formålet med RENbladet er å gi førende retningslinjer for utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet.

RENbladet omfatter alle installasjoner innen kraftforsyningen helt fra kabelskap i lavspenningsnettet og opp til beredskapsklasse 2 - transformatorstasjoner.

Retningslinjene er basert på forskrift og normkrav og samhandlingen er basert på følgende:

•             Ved utforming av kraftinstallasjoner, som er underlagt anlegg eller områdekonsesjon, med hensyn på brannsikkerhet skal kravene i særforskriftene «forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen» (kraftberedskapsforskriften) og «forskrift om elektriske forsyningsanlegg» (FEF) alltid oppfylles som et minimum.  Byggeteknisk forskrift (TEK17) skal anvendes på områder som ikke er dekket av særforskriftene.

•             Det skal alltid utføres en risikovurdering slik at kraftinstallasjonen blir egnet til formålet, noe som kan resultere i innskjerpende tiltak.

 

Høringsfrist 25 juni

Tilbakemelding sendes på e-post til marius@ren.no