Høring august 2020

Høring august 2020

Høring av grunneieravtale for luftledningsanlegg med veiledning

Det er fremforhandlet en standardavtale/avtalemal for Luftledningsanlegg og en veileder til denne mellom Energi Norge og REN på den ene siden og Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statskog, Opplysningsvesenets Fond og Finnmarkseiendommen på den andre siden.

Forhandlingene om ny avtalemal med veileder har pågått siden 2019, og avtalemalen med veileder ble omforent mellom partene i juni 2020. Avtalemalen kommer til erstatning for den gamle avtalen som ble første gang fremforhandlet mellom EBL, Skogeierforbundet og Bondelaget i 1993.

Det er i tillegg forhandlet frem en egen protokoll mellom Energi Norge, REN, Statskog, Opplysningsvesenets Fond og Finnmarkseiendommen. Det som er omforent i denne protokollen, må følges ved inngåelse av avtaler med disse tre grunneierne.

Forhandlinger er som kjent å gi og ta. Vår vurdering er at plussene er sterkere enn minusene. Samtidig ønsker vi nettselskapenes tilbakemelding på dette. Det er også viktig med tilbakemelding om hva som eventuelt er problematisk. Eksempelvis gjelder administrasjonsgebyret kun de tre store grunneierne, mens dagbot gjelder alle nye avtaler. Sier nettselskapene nei til administrasjonsgebyr, kan det fortsatt være mulig å få til en avtale med de øvrige organisasjonene, dog usikkert, da tidligere signaler indikerer at grunneierorganisasjonene står samlet. Sier nettselskapene nei til dagbot – er avtalen å anse som forkastet. Det kan medføre flere konfliktsaker i årene som kommer, da grunneierorganisasjonene er blitt mer bevisst på sine rettigheter.

Avtalemalen vil stå sterkere jo flere nettselskaper som bruker den. Vi mener at bruk av den fremforhandlede avtalen vil gi færre konflikter ved erverv av rettigheter for nye luftledninger og færre saker det må søkes om ekspropriasjon, nettopp fordi det kan vises til at avtalemalen er fremforhandlet med de sentrale grunneierorganisasjonene i tillegg til tre store grunneiere. Bruk av avtalemalen vil generelt føre til mindre saksbehandlingstid hos nettselskapene.

 

Last ned høringsdokument.

Kommentarer til høringen sendes til kare@ren.no

Høringsfrist er 11. september 2020