Avklaring på tekniske spørsmål fra DSB

Avklaring på tekniske spørsmål fra DSB

Det er foretatt avklaringer med DSB i forbindelse med bruk av transformator med lite brennbar væske og med spesiell beskyttelse.

Avklaringene som er foretatt er som følger:

Avstand til brennbar overflate på bygninger fra nettstasjoner med oljefylte transformatorer (O, K) med oljevolum ≤ 1000l (§ 4-9, veiledning) skal være ≥
5 meter. Med oljefylt menes alle typer olje.

I Tabell 3 i NEK 440 side 67 er det angitt at transformatorer type K over 1000l (lite brennbar væske) og med spesiell beskyttelse over 1000l kan ha en horisontal avstand på 0,9 meter, noe som harmonerer dårlig med forskriftenes krav i veiledning.
 
Det åpnes for at tabell 3 i NEK440 kan følges for transformatorer med lite brennbar væske (K) og med spesiell beskyttelse uavhengig av antall liter.
 
Avstand for transformatorer ≤ 1000l til ikke brennbar bygning fastsettes til 1,5 meter, og ikke 3 meter som angitt i REN blad 6000. REN blad nr. 6000 endres etter høringsutsendelse.
 

NB1! Ved flere transformatorer ≤ 1000 liter plassert i nettstasjon er det ikke særskilte krav (forskrift, norm) til avstand mellom transformatorene, og kravet gjelder samlet oljevolum.

NB2! Avstander gjelder fra transformator i stasjon og ikke stasjonens bygningsoverflate/kapsling.

 

Hans Brandtun, REN AS