Temasidene for rettigheter tar for seg hele prosessen fra offentlige planprosesser til drift og vedlikehold av anlegget. Sidene tar for seg hvilke rettigheter man har til bygging, drift, vedlikehold av disse anleggene samt hvilket regelverk man må forholde seg til i denne prosessen. Temasidene er laget av REN og arbeidsgruppe for rettigheter. Temasidene er ikke uttømmende på noen måter, men er ment å gi en "grovmasket" innsikt og oversikt for nettselskapene.

Lover, forskrifter og veiledninger

Lover, forskrifter og veiledninger til disse er svært viktige når man snakker om rettigheter til elektriske anlegg. Som regel er det lover, forskrifter og veiledninger fra det tidspunktet anlegget ble bygd som gjelder for anlegget. Derfor har vi samlet gjeldende og historiske lover, forskrifter og veiledninger slik at man kan finne tilbake til hva som var gjeldende på ulike tidspunkt.

Rettspraksis

Her har vi samlet en del rettspraksis innen området elektriske anlegg. Dette betyr tidligere avgjørelser i de ulike domstolene innen fagområdet elektriske anlegg. Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere.

Arealplanlegging

Elektriske anlegg båndlegg store arealer og det er derfor viktig at netteier involverer seg i offentlige planprosessene slik at man sikrer areal for nye anlegg og ivareta interessene for eksisterende anlegg.

Når man skal i gang med et tiltak i nettet er det viktig at dette både blir tilpasset til egne langsiktige nettplaner, kraftsystemplaner samt alle offentlig arealplaner.

Rettighetserverv

Etablering av elektriske anlegg forutsetter som oftest fremføring over annen manns eiendom. Etableringen forutsetter i så fall at nettselskapet skaffer seg nødvendige rettigheter til dette ovenfor eierne av, eventuelt også andre rettighetshavere i, berørte eiendommer (privatrettslige tillatelser).

Etablering av elektriske anlegg og annen infrastruktur forutsetter også at det er gitt tillatelser til etableringen med hjemmel i de ulike lover og forskrifter som kan komme til anvendelse i den enkelte konkrete situasjon (offentligrettslige tillatelser).

Nettforvaltning

Dette området tar for seg hvilke rettigheter man har ved drift og vedlikehold av elektriske anlegg.   Under dette området ligger også rettigheter til transport, bruk av veier, fornyelse, utvidelser, spinning av fiber samt krav om flytting av elektriske anlegg.

Ordliste

For at alle skal ha en felles oppfattelse av hva som står i disse dokumentene har vi laget en ordliste som forklarer en del sentrale begrep inne dette fagområdet.

Arbeidsgruppe

REN er helt avhengig av dyktige fagpersoner som jobber med de ulike fagområdene til beste for alle i bransjen. Her er en oversikt over hvem som har jobbet med området rettigheter.

Styringsgruppe

REN overtok dette «rettighetsprosjektet» fra Energi Norge som sammen med 12 nettselskap og advokatfirmaet Thommessen hadde laget en hel del materiale innen dette fagområdet. Energi Norge og disse 12 nettselskapene er i dag en styringsgruppe for arbeidet med å utvikle dette fagområdet videre og å tilrettelegge materialet.